Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2022.11.29.

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes, Dózsa György utca 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

MEGHÍVÓ

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. november hó 29. napján 1022 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának közművelődési feladatairól szóló
  9/2022.(VTI.4.) önkormányzati rendelet módosítása

  Előadó: Majoros János polgármester
 2. A ravatalozóról és urnahelyekről szóló 3/2011.(111.31.) önkormányzati rendelet
  módosítása

  Előadó: Majoros János polgármester
 3. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló
  2/2022.(11.25.) önkormányzati rendelet módosítása

  Előadó: Majoros János polgármester
 4. Beszámoló Mezőkeresztes település tűzvédelmi helyzetéről
  Előadó: Majoros János polgármester
 5. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi belső ellenőrzési terve
  Előadó: Majoros János polgármester
 6. Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkaterve
  Előadó: Majoros János polgármester
 7. Köztemetőre vonatkozó együttműködési megállapodás
  Előadó: Majoros János polgármester
 8. Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évben tartandó
  közmeghallgatásának előkészítése

  Előadó: Majoros János polgármester
 9. Tájékoztatás a versenytárgyalási felhívás eredményéről
  Előadó: Majoros János polgármester

Zárt ülés

 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos
  döntéshozatal
  Előadó: Majoros János polgármester dr. Szombati Csaba jegyző
 2. Burai Istvánné Mezőkeresztes, Kinizsi u. 32. sz. alatti lakos adás-vételi szerződés
  módosítási kérelme
  Előadó: Majoros János polgármester dr. Szombati Csaba jegyző

Megjelenésére feltétlenül számítok. Mezőkeresztes, 2022. november 22.

Gyermekvédelmi támogatás kifizetése

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyermekvédelmi támogatás kifizetésére Mezőkeresztesen az alábbi ütemezés szerint kerül sor:

2022.11.22. (kedd) 8:00-12:00, 13:00-16:00

2022.11.23 (szerda) NINCS ügyfélfogadás, nincs osztás

2022.11.24 (csütörtök) 8:00-12:00, 13:00-15:30

Kérem a fentiek tudomásulvételét

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről

Hírdetmény.pdf

Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a – jelen levél végén található linkről letölthető – Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Az NFK a 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként, 2022. őszén összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdet meg eladásra, melynek első lépéseként az I. ütemben értékesíteni kívánt ingatlanok listája 2022. szeptember 7. napján, a II. és a III. ütemben értékesítésre szánt ingatlanok listái 2022. szeptember 30. napján kerültek közzétételre az NFK honlapján.

A jelen hirdetményben Szervezetünk további területeket kínál eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni. Az előző földértékesítési programokhoz hasonlóan az eladásra kerülő földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják, mivel a kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő ingatlanok értékesítése is cél.

A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. Egy hektáros mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapjáról (https://nfk.gov.hu/) is elérhető Elektronikus Pályázati Rendszert (EPR, amely a következő elektronikus felületen érhető el: https://epr.nfk.gov.hu/) használva, az ügyfélkapus azonosítást követően.

A koronavírus-járvány és az orosz ukrán háború rávilágított arra, hogy az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, aminek egyik alapja a termőföld. Az agráriumot érő kihívások ellenére magyar gazdák elkötelezett munkájának és szorgalmának köszönhetően minden nap friss és egészséges élelmiszer kerül a magyar családok asztalaira. Az agrártárca éppen ezért minden lehetséges eszközzel támogatja a termelők tevékenységét, aminek egyik alapvető eszköze a gazdálkodók igényeit figyelembe vevő birtokpolitikai intézkedések kialakítása.

A jelen eljárásban értékesítésre kerülő földek listája az NFK honlapján, valamint az EPR oldalon elérhető 2022. november 7-től.

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Mezőkeresztes, belterület 1710/4 hrsz.-ú lakóház, udvar és üzletsor

Mezőkeresztes, belterület 1710/4 hrsz.-ú lakóház, udvar és üzletsor

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelete 7. §-ának megfelelően egyfordulós, nyilvános versenytárgyalási úton történő értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező Mezőkeresztes, belterület 1710/4 hrsz-ú lakóház, udvar és üzletsor megnevezésű 922 m2 alapterületű ingatlant 42.000.000 Ft kiinduló licitár meghatározásával.

 • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevőt terheli.
 • A versenytárgyaláson csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja, továbbá helyi adótartozása igazoltan nincs.
 • A versenytárgyalási felhívást Mezőkeresztes Város Önkormányzata hivatalos honlapján és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni.
 • Az ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket tartalmazó, megalapozott ajánlat mellett kell dönteni.  A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a versenytárgyalási eljárás soron következő ajánlattevőjével kell szerződést kötni.
 • Amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát be kell csatolnia.
 • Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, minimum két példányban (egy eredeti és egy másolati példány) kötelesek az ajánlatok benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott eljárásra utaló jelzéssel, személyesen vagy postai úton benyújtani.
 • Aki szerződés megkötésére irányuló szándékát egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozatot tesz, nyilatkozatához kötve marad. Az ajánlattevő kötöttségének határideje 30 nap. Az ajánlati kötöttség ideje az ajánlat hatályossá válásával veszi kezdetét.
 • Az ajánlattevő nem tilthatja meg az alábbi adatok, tények nyilvánosságra hozatalát:
 • név (cégnév)
 • lakóhely (székhely)
 • olyan tény vagy információ, amely az ajánlat elbírálásánál értékelésre kerül.
 • Több ajánlat benyújtása esetén együttes versenytárgyalásra akkor kerülhet sor, ha ehhez valamennyi ajánlattevő hozzájárul.
 • A tárgyalások lezárását követően az ajánlatok elbírálásáról, a versenytárgyalás eredményességéről vagy eredménytelenségről Mezőkeresztes Önkormányzatának Képviselő-testülete a soron következő ülésen dönt.

Információ kérhető személyesen a Mezőkeresztes Polgármesteri Hivatal földszint 3. számú irodájában vagy telefonon a 06-49/530-100-as telefonszámon.

A pályázatok beérkezési határideje: 2022. november 29.  9:00 óra

Versenytárgyalás, licitálás ideje: 2022. november 29.  9:30 óra

A versenytárgyalás helye: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 30.

Udvari Tanácskozóterem

A pályázat a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal 3. számú irodájában adható le, zárt borítékban „Mezőkeresztes lakóház, udvar és üzletsor megvásárlása” felirattal.

Postai feladás esetén a beadási határidő napjáig beérkezett pályázatokat tudja a kiíró befogadni.

Mezőkeresztes, 2022. október 27.

Majoros János
polgármester

SZOCIÁLIS TÜZELŐANYAG IGÉNYLŐ ADATLAP

Nyomtatványok:

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2022. (X.28.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet célja, hogy a Mezőkeresztesen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tüzelőanyag juttatás jogosultsági feltételeit és az igénylés, odaítélés menetét.

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes tüzelőanyag támogatást állapíthat meg annak az igénylőnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a 65.000,-  Ft összeget nem haladja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igénylők közül előnyben kell részesíteni, aki

a)      aktív korúak ellátására, vagy

b)      időskorúak járadékára jogosult vagy

c)       települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra) jogosult vagy

d)      a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(3) A jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(4) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(5) A rendelkezésre álló tüzelőanyag mennyiséget meghaladó támogatási igény beérkezése esetén a támogatás megítélésénél a 2. § (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén, a szociális rászorultság elvét érvényre juttatva kell a sorrendet felállítani, amelynek során a családban az egy főre eső jövedelem nagysága szerint kell a jogosultsági sorrendet meghatározni.

3. §

A tüzelőanyag támogatás mennyisége háztartásonként 4,5 q barnakőszén.

4. §

A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

5. §

(1) A rendelet 2. §-ában meghatározott feltételek teljesülésétől függetlenül nem állapítható meg tüzelőanyag támogatás

a)      azon ingatlan tulajdonosa vagy használója részére, aki igénylését üresen álló, vagy életvitelszerűen nem lakott ingatlan vonatkozásában nyújtja be,

b)      olyan ingatlanra vonatkozóan, amely barnakőszénnel egyáltalán nem fűthető.

(2) A tüzelőanyag támogatásban részesülő személy a tüzelőanyagot nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, és csak a kérelmében megjelölt ingatlanon használhatja fel.

(3) Amennyiben az ellátásban részesülő a (2) bekezdésben meghatározottakat megszegi, vele szemben alkalmazni kell a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésének Szt. 17. §-a szerinti előírásait.

6. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelemhez minden esetben csatolni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott igazolásokat.

(3) Az ellátás iránti kérelmeket 2022. november 25. napjáig lehet benyújtani a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatalban.

(4) A Képviselő-testület a tüzelőanyag támogatás iránti kérelmek elbírálásának hatáskörét a Szociális és Egészségügyi Bizottságra (továbbiakban: Bizottság) ruházza át. A tüzelőanyag támogatásra való jogosultságról a Bizottság határozattal dönt.

(5) A kérelmező részére megítélt tüzelőanyag elszállításáról Mezőkeresztes város területén az önkormányzat gondoskodik.

(6) A Bizottság jogosult ellenőrizni, hogy a megítélt szociális tüzelőanyag a támogatásban részesülő személy háztartásában kerül-e felhasználásra.

7. §

A támogatás kizárólagos forrása az önkormányzat számára megállapított állami támogatás. A forrás felhasználását követően további tüzelőanyag támogatási iránti igények kielégítésére nincs lehetőség.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. március 31-én hatályát veszti.

Majoros János s. k.                                                                             dr. Szombati Csaba s. k.

  polgármester                                                                                                  jegyző

Megszakítás