VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Mezőkeresztes, belterület 1710/4 hrsz.-ú lakóház, udvar és üzletsor

Mezőkeresztes, belterület 1710/4 hrsz.-ú lakóház, udvar és üzletsor

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelete 7. §-ának megfelelően egyfordulós, nyilvános versenytárgyalási úton történő értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező Mezőkeresztes, belterület 1710/4 hrsz-ú lakóház, udvar és üzletsor megnevezésű 922 m2 alapterületű ingatlant 42.000.000 Ft kiinduló licitár meghatározásával.

 • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevőt terheli.
 • A versenytárgyaláson csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja, továbbá helyi adótartozása igazoltan nincs.
 • A versenytárgyalási felhívást Mezőkeresztes Város Önkormányzata hivatalos honlapján és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni.
 • Az ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket tartalmazó, megalapozott ajánlat mellett kell dönteni.  A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a versenytárgyalási eljárás soron következő ajánlattevőjével kell szerződést kötni.
 • Amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát be kell csatolnia.
 • Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, minimum két példányban (egy eredeti és egy másolati példány) kötelesek az ajánlatok benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott eljárásra utaló jelzéssel, személyesen vagy postai úton benyújtani.
 • Aki szerződés megkötésére irányuló szándékát egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozatot tesz, nyilatkozatához kötve marad. Az ajánlattevő kötöttségének határideje 30 nap. Az ajánlati kötöttség ideje az ajánlat hatályossá válásával veszi kezdetét.
 • Az ajánlattevő nem tilthatja meg az alábbi adatok, tények nyilvánosságra hozatalát:
 • név (cégnév)
 • lakóhely (székhely)
 • olyan tény vagy információ, amely az ajánlat elbírálásánál értékelésre kerül.
 • Több ajánlat benyújtása esetén együttes versenytárgyalásra akkor kerülhet sor, ha ehhez valamennyi ajánlattevő hozzájárul.
 • A tárgyalások lezárását követően az ajánlatok elbírálásáról, a versenytárgyalás eredményességéről vagy eredménytelenségről Mezőkeresztes Önkormányzatának Képviselő-testülete a soron következő ülésen dönt.

Információ kérhető személyesen a Mezőkeresztes Polgármesteri Hivatal földszint 3. számú irodájában vagy telefonon a 06-49/530-100-as telefonszámon.

A pályázatok beérkezési határideje: 2022. november 29.  9:00 óra

Versenytárgyalás, licitálás ideje: 2022. november 29.  9:30 óra

A versenytárgyalás helye: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 30.

Udvari Tanácskozóterem

A pályázat a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal 3. számú irodájában adható le, zárt borítékban „Mezőkeresztes lakóház, udvar és üzletsor megvásárlása” felirattal.

Postai feladás esetén a beadási határidő napjáig beérkezett pályázatokat tudja a kiíró befogadni.

Mezőkeresztes, 2022. október 27.

Majoros János
polgármester

Megszakítás