Az Önkormányzat Képviselő-testület - Mezőkeresztes Szolgálatáért - kitüntető címet adományozott a következő személyek részére:

Kovács Bernátné
Évtizedeken át a település lakossága érdekében végezte egészségügyi tevékenységét.

Dr. Mártha Dezsőné Kolosváry Éva
Az 1940-ben megszerzett védőnői oklevél birtokában 36 éven keresztül szolgálta nagy odaadással, hivatástudattal a mezőkeresztesi embereket, az egészségügyet.

Pecze Lajosné
Munkáját önfeledten a betegek szolgálatában végezte, mindenhol lehetett rá számítani, segítőkészen állt a betegek rendelkezésére. Évtizedeken keresztül esőben, hóban kerékpározott az idős, fekvő és mozgásképtelen beteg emberek megsegítéséért.

Rudó Józsefné Kódor Klára
Nagy szorgalommal és szeretettel, szakmai alázattal szolgált, oktatott, mint általános iskolai tanár 35 éven keresztül, majd ezt követően l2 éven át nagy lelkesedéssel, dicséretre méltóan vezette az Idősek Klubját.

Suha Jánosné Gáspár Mária
Okleveles óvónőként végzett 1966-ban, és így is szolgált egész munkás életén át, 33 éven keresztül, melyből 21 évig vezető óvónőként látta el kiemelkedően feladatát, fáradozott generációk nevelésén.

Szabó Miklósné Galler Rozália
Magyar-történelem- orosz szakos tanárként 1967-től kezdve 34 éven keresztül állt a település alkalmazásában, oktatta a gyermekeket úgy, hogy 9 éven keresztül az iskolaigazgatói feladatot is ellátta. 12 évig önkormányzati képviselőként is tevékenykedett.

Hadi Istvánné
Szociális gondozóként közel 40 évig gondozta az idős embereket. Nyugdíjba vonulása után is folytatja ezen tevékenységét.

Kovács Károlyné
Több évtizeden át védőnőként dolgozott a településen, munkáját nagyfokú empátiával, szeretettel, szakmailag felkészülten végezte. 17 éven át önkormányzati képviselő volt, ezen idő alatt betöltötte a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöki tisztét is, majd alpolgármesterként is tevékenykedett. Éveken át kimagasló munkát végzett a Jóbarátság Nyugdíjas Klub vezetőjeként.

Az Önkormányzat Képviselő-testület - Mezőkeresztes Városért - kitüntető címet adományoz a következő személyek részére:

Dr. Mezei Gáspár
Negyven éve szolgálja fáradhatatlanul a lakosságot gyógyszertár vezetőként és gyógyszerész vállalkozóként egyaránt, több évtizeden keresztül éjjel-nappal rendelkezésre állva. Nagy megelégedéssel tölti be immár 15 év óta a Helyi Választási Bizottság Vezetői tisztségét.

Kertész Ernő
1973 óta él Mezőkeresztesen. Az Aranykalász Termelőszövetkezetben kezdett dolgozni főállattenyésztőként, majd elnökhelyettessé választották meg. Munkáját nagy szakmai hozzáértéssel, eredményességgel, kiemelkedő precizitással végezte évtizedeken át, a “Kiváló Termelőszövetkezeti Munkáért” miniszteri kitüntetés birtokosa. 1980-tól a nagymultú Férfikórus elnökhelyettese, e posztot mai napig betölti.

Kuzmi István
Gazdasági mérnök, 1974 óta a Borsod Takarék takarékszövetkezet elnök-ügyvezetője. 1968-ban került a szövetkezethez, melynek létével az élete összeforrt. Szakmai tudása és igényessége, a szövetkezeti mozgalom iránti elkötelezettsége példaértékű. Tevékenységét fémjelzi többek között a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. Felügyelő Bizottsági Elnöki tiszte, az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség Elnökségi tagsága, a Borsod Megyei Takarékszövetkezetek Szövetségének elnöki poziciója. Munkáját több kormány kitüntetéssel is elismerték, 2008 évben pedig Gróf Károlyi Sándor Emlékgyűrű kitüntetésben részesült.

Okos János
óta a Mezőkeresztesi Férfikórus tagja, 27 évig elnöke is volt. Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a Férfikórus a mai napig működik. A Mezőkeresztesi Férfikórus ügyét, ezen keresztül a város kulturális hagyományainak őrzését szívén viselte és népszerűsítette határon innen és határon túl.

Okos Károly
Több ciklusban volt önkormányzati képviselő, aktívan részt vett a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkájában. Jelenleg a szavazatszámláló bizottság tagja/elnöke. Több évtizedes társadalmi szerep vállalásával – tagja volt az önkéntes tűzoltóságnak, jelenleg a Mezőkeresztesi Polgárőrség oszlopos tagja, a református egyház prezsbitere – hozzájárult a város fejlődéséhez.

Fekete Zoltán
1998. óta több ciklusban is önkormányzati képviselő, majd később az Egészségügyi, Szociális Bizottság elnöke is volt. 2010-2014 között alpolgármesteri tisztséget töltött be. Mind képviselői, mind alpolgármesteri tevékenységét nagy szorgalommal, lelkiismeretesen, a település érdekeit szem előtt tartva végezte, munkájával hozzájárult Mezőkeresztes város fejlődéséhez.

Az Önkormányzat Képviselő-testület - Mezőkeresztes Díszpolgára - kitüntető címet adományoz a következő személyek részére:

Dr. Mártha Dezső
Körzeti főorvosként 50 éven át példaadó áldozatvállalással tevékenykedett a település egészségügyi feladatainak ellátásában, kimagasló hivatástudattal szolgálta az embereket.

Berecz Bertalan
Egész életművével olyan elismerést szerzett, mely hozzájárult Mezőkeresztes jó hírnevének öregbítéséhez, ill. példamutató magatartásával és családi életével köztiszteletet vívott ki.

Kiss Bertalan
Rendkívül gazdag életútjának legkiemelkedőbb vonulata az Aranykalász Mezőgazdasági Szövetkezet Elnökeként eltöltött 30 év volt, mikoris a magas színvonalú eredmények elérése érdekében önmagához is szigorú vezető irányítása alatt a szövetkezet hatszor kapott “kiváló” címet. Rendkívüli aktivitásával széles körben képviselte településünket, sokfelé öregbítette jóhírünket. Egyfolytában 44 évig volt tanácstag és önkormányzati képviselő, de a TESZÖV Országos Tanácsának 15 évig, a Megyei Tanácsnak 20 évig volt tagja. Megalapítója és elnöke a Lovas Szakosztálynak, és alapító tagja helyi Takarékszövetkezetnek. A Férfi kórusban aktívan közreműködött 45 évig. Számtalan állami kitüntetés birtokosa.

Koncz Gábor
Ő az a mezőkeresztesi szülött, aki több, mint 4 évtizedes művészi pályafutása során nyújtott kiemelkedő tevékenységével határainkon innen és túl a legszerteágazóbban szerzett -méltán – dicsőséget magának, ez-által hazájának, de szűkebb pátriájának, mezőkeresztesnek is. A több száz -közte megszámlálhatatlan felejthetetlen, maradandó értékű- film és színházi alakítás során soha nem feledte, sőt büszkén hirdette, vállalta gyökereit, mezőkeresztesi származását. Számtalan szakmai és állami kitüntetés, elismerés méltó birtokosa, többek között “Érdemes művész”, Kossuth-díjas, a “Halhatatlanok Társulatának tagja.

Forgács Gyula
43 év helyi, illetve környékbeli munkáltatónál, valamint önálló kisiparosként teljesített aktív munkáséve alapján, de elsődlegesen a joviális, szeretetre méltó hozzáállásával, áldozatvállalásával, rengeteg önként vállalt tettével, társadalmi munkájával, példamutató szorgalmával méltán nevezik köztiszteletben álló személyiségnek. A Takarékszövetkezet alapító tagja, volt Igazgatósági tag és a Felügyelő Bizottság Elnöke is, de 26 évig tanácstagként is tevékenykedett. A Római Katolikus egyházközség képviselőtestületének 46 éve tagja.

Fekete Gyula
Hosszú életútja során számtalan irodalmi alkotás -regények, drámák, filmek, versek, esszék, vitacikkek, szociográfiai alkotások- kerültek ki a keze alól, melyekkel nagyon jelentős ismertségre tett szert és méltán szerzett még jelentősebb elismertséget. Munkásságát többek között háromszor József Attila­díjjal, majd a “Magyar Örökség”-díjjal jutalmazták. Aktív közéleti tevékenységet gyakorló emberként jelentős állami és politikai tisztségeket töltött be, volt miniszteri biztos és ügyvezető igazgató, pártelnök és a Magyarok Világszövetsége Elnökségének tagja.

Dr. Dózsa György
Évtizedeken át dolgozott Mezőkeresztes érdekében, kezdetben vb-titkárként, majd jegyzőként, később 12 éven keresztül polgármesterként szolgálta a települést. Jelenleg önkormányzati képviselő, és az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke.  Számos fejlesztés, újítás, a város életét előre vivő intézkedés köthető a nevéhez, ezek közül a legkiemelkedőbb, hogy 2009-ben sikerült Mezőkeresztest újra városi rangra emelni. Tevékenyen részt vesz több, a településen működő civil szervezet munkájában is.

Megszakítás