Nyomtatványok:

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2022. (X.28.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet célja, hogy a Mezőkeresztesen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tüzelőanyag juttatás jogosultsági feltételeit és az igénylés, odaítélés menetét.

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes tüzelőanyag támogatást állapíthat meg annak az igénylőnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a 65.000,-  Ft összeget nem haladja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igénylők közül előnyben kell részesíteni, aki

a)      aktív korúak ellátására, vagy

b)      időskorúak járadékára jogosult vagy

c)       települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra) jogosult vagy

d)      a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(3) A jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(4) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(5) A rendelkezésre álló tüzelőanyag mennyiséget meghaladó támogatási igény beérkezése esetén a támogatás megítélésénél a 2. § (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén, a szociális rászorultság elvét érvényre juttatva kell a sorrendet felállítani, amelynek során a családban az egy főre eső jövedelem nagysága szerint kell a jogosultsági sorrendet meghatározni.

3. §

A tüzelőanyag támogatás mennyisége háztartásonként 4,5 q barnakőszén.

4. §

A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

5. §

(1) A rendelet 2. §-ában meghatározott feltételek teljesülésétől függetlenül nem állapítható meg tüzelőanyag támogatás

a)      azon ingatlan tulajdonosa vagy használója részére, aki igénylését üresen álló, vagy életvitelszerűen nem lakott ingatlan vonatkozásában nyújtja be,

b)      olyan ingatlanra vonatkozóan, amely barnakőszénnel egyáltalán nem fűthető.

(2) A tüzelőanyag támogatásban részesülő személy a tüzelőanyagot nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, és csak a kérelmében megjelölt ingatlanon használhatja fel.

(3) Amennyiben az ellátásban részesülő a (2) bekezdésben meghatározottakat megszegi, vele szemben alkalmazni kell a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésének Szt. 17. §-a szerinti előírásait.

6. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelemhez minden esetben csatolni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott igazolásokat.

(3) Az ellátás iránti kérelmeket 2022. november 25. napjáig lehet benyújtani a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatalban.

(4) A Képviselő-testület a tüzelőanyag támogatás iránti kérelmek elbírálásának hatáskörét a Szociális és Egészségügyi Bizottságra (továbbiakban: Bizottság) ruházza át. A tüzelőanyag támogatásra való jogosultságról a Bizottság határozattal dönt.

(5) A kérelmező részére megítélt tüzelőanyag elszállításáról Mezőkeresztes város területén az önkormányzat gondoskodik.

(6) A Bizottság jogosult ellenőrizni, hogy a megítélt szociális tüzelőanyag a támogatásban részesülő személy háztartásában kerül-e felhasználásra.

7. §

A támogatás kizárólagos forrása az önkormányzat számára megállapított állami támogatás. A forrás felhasználását követően további tüzelőanyag támogatási iránti igények kielégítésére nincs lehetőség.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. március 31-én hatályát veszti.

Majoros János s. k.                                                                             dr. Szombati Csaba s. k.

  polgármester                                                                                                  jegyző

Megszakítás