SZOCIÁLIS TÜZELŐANYAG IGÉNYLŐ ADATLAP

Nyomtatványok:

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2022. (X.28.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet célja, hogy a Mezőkeresztesen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tüzelőanyag juttatás jogosultsági feltételeit és az igénylés, odaítélés menetét.

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes tüzelőanyag támogatást állapíthat meg annak az igénylőnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a 65.000,-  Ft összeget nem haladja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igénylők közül előnyben kell részesíteni, aki

a)      aktív korúak ellátására, vagy

b)      időskorúak járadékára jogosult vagy

c)       települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra) jogosult vagy

d)      a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(3) A jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(4) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(5) A rendelkezésre álló tüzelőanyag mennyiséget meghaladó támogatási igény beérkezése esetén a támogatás megítélésénél a 2. § (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén, a szociális rászorultság elvét érvényre juttatva kell a sorrendet felállítani, amelynek során a családban az egy főre eső jövedelem nagysága szerint kell a jogosultsági sorrendet meghatározni.

3. §

A tüzelőanyag támogatás mennyisége háztartásonként 4,5 q barnakőszén.

4. §

A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

5. §

(1) A rendelet 2. §-ában meghatározott feltételek teljesülésétől függetlenül nem állapítható meg tüzelőanyag támogatás

a)      azon ingatlan tulajdonosa vagy használója részére, aki igénylését üresen álló, vagy életvitelszerűen nem lakott ingatlan vonatkozásában nyújtja be,

b)      olyan ingatlanra vonatkozóan, amely barnakőszénnel egyáltalán nem fűthető.

(2) A tüzelőanyag támogatásban részesülő személy a tüzelőanyagot nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, és csak a kérelmében megjelölt ingatlanon használhatja fel.

(3) Amennyiben az ellátásban részesülő a (2) bekezdésben meghatározottakat megszegi, vele szemben alkalmazni kell a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésének Szt. 17. §-a szerinti előírásait.

6. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelemhez minden esetben csatolni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott igazolásokat.

(3) Az ellátás iránti kérelmeket 2022. november 25. napjáig lehet benyújtani a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatalban.

(4) A Képviselő-testület a tüzelőanyag támogatás iránti kérelmek elbírálásának hatáskörét a Szociális és Egészségügyi Bizottságra (továbbiakban: Bizottság) ruházza át. A tüzelőanyag támogatásra való jogosultságról a Bizottság határozattal dönt.

(5) A kérelmező részére megítélt tüzelőanyag elszállításáról Mezőkeresztes város területén az önkormányzat gondoskodik.

(6) A Bizottság jogosult ellenőrizni, hogy a megítélt szociális tüzelőanyag a támogatásban részesülő személy háztartásában kerül-e felhasználásra.

7. §

A támogatás kizárólagos forrása az önkormányzat számára megállapított állami támogatás. A forrás felhasználását követően további tüzelőanyag támogatási iránti igények kielégítésére nincs lehetőség.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. március 31-én hatályát veszti.

Majoros János s. k.                                                                             dr. Szombati Csaba s. k.

  polgármester                                                                                                  jegyző

Álláspályázat

Mezőkeresztes Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama: határozott idejű 5 évre szóló jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatási jogviszony jellege: munkaszerződés

Munkaideje: napi 8, heti 40 óra

Munkavégzés helye: Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető felel az intézmény hatékony és törvényes működéséért, szervezi, irányítja az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét, ellátja az intézmény szakmai irányítását, szervezésének operatív feladatait.

Illetmény és juttatások:

A jogállásra, a munkabér megállapítására és egyéb juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat
 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyismeret
 • rendezvények szervezésében, lebonyolításában szerzett tapasztalat

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Részletes szakmai és vezetési program
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló képviselő-
  testület a személyét érintő tárgyalás alkalmával nyílt vagy zárt ülést tartson.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázati felhívás megjelenésétől számított 30 nap.

A pályázattal kapcsolatosan további információt Majoros János polgármester, illetve dr. Szombati Csaba Gábor jegyző nyújt a 49/530-100-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mezőkeresztes Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 30.) Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat Intézményvezető munkakör betöltésére” című megnevezést.
 • Elektronikusan a hivatal@mezokeresztes.hu e-mail címre történő megküldéssel /a tárgyban kérjük feltüntetni „Pályázat Intézményvezető munkakör betöltésére”/
 • Személyesen: Mezőkeresztes Város Önkormányzata (3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 30.)

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatok elbírálásáról Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • Mezőkeresztes Város honlapja
 • Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár
 • Mezőkeresztes Város Önkormányzat hirdetőtáblája
 • országos szintű felület

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2022.(X.27.) határozata
 pályázat kiírásáról a Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha vezetői munkakörére

Tárgy: Pályázat kiírása a Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha vezetői munkakörére

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha vezetői munkakörének betöltésére kiírt pályázati felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha
vezetői beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 évre szól
(2023. január 1. – 2027. december 31.)

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Mezőkeresztes, Összekötő u. 28.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti és irányítja Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha munkáját, ellátja az ehhez kapcsolódó tervezési, szervezési és ellenőrzési feladatokat, gondoskodik az élelmezési anyagok naprakész nyilvántartásának vezetéséről.  Felelős a főzőkonyhában előállított ételek minőségéért, mennyiségéért, az ételek kiadásáért.  Összehangolja és ellenőrzi a konyhai dolgozók tevékenységét, étlapot állít össze. Összeállítja a nyersanyagszükségletet, gondoskodik azok beszerzéséről, a megkötött szerződések szerint. Nyilvántartja és ellenőrzi a raktárkészletet, elkészíti a nyersanyagkiszabást. Felelős a Mezőkeresztes Városi Konyha élelmiszer biztonságáért, a konyha rendeltetésszerű működéséért. Betartja és betartatja a HACCP, a közegészségügyi, járványügyi és egyéb vonatkozó jogszabályokat, előírásokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél szóló 77/1993.(V.12.) Korm. rend. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú felsőfokú végzettség vagy szakirányú felsőfokú szakképesítés,
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
 • öt éves igazolt, szakirányú szakmai gyakorlat,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret és gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzati és/vagy köznevelési intézményben eltöltött szakmai szakirányú vezetői gyakorlat
 • helyismerettel rendelkezés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó helyzetelemzés és vezetői program,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét, és hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti,
 • nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testület ülésén a pályázattal összefüggő előterjesztés tárgyalását nyílt vagy zárt ülés keretében kéri lebonyolítani.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2023. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 1.

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton a pályázatnak Mezőkeresztes Város Önkormányzat címére történő megküldésével (3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.)
 • személyesen Majoros János polgármesternél (3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt az érvényes pályázatokról a 2022. december hónapban tartandó rendes ülésén.

A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szombati Csaba jegyző nyújt a 49/530-100-as telefonszámon.

Megszakítás