1354                                                                                                                                                 MAGYAR K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 39. szám

III. Kormányrendeletek

A Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelete veszélyhelyzet kihirdetéséről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében,

a 2. és 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. A veszélyhelyzet kihirdetése
 2. § A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

 1. § (1) A Kormány a veszélyhelyzet elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelöli ki.

(2) A miniszterelnököt az (1) bekezdés szerinti feladatának ellátásában Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs segíti.

 1. § (1) A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek.
 • A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja.
 • A Kormány az állampolgárok együttműködését kéri a különleges jogrenddel járó intézkedések végrehajtásában.
 1. Záró rendelkezések
 2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

 

1356                                                                                                                                                    MAGYAR KÖZLÖNY • 2020. évi 40. szám

III. Kormányrendeletek

A Kormány 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelete

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről

A Kormány

az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása Magyarország és a Szlovén Köztársaság, valamint Magyarország és az Osztrák Köztársaság határán
 2. § A Kormány – a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről szóló, 2016. március 9-i

(EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikk (1) bekezdése alapján – Magyarország és a Szlovén Köztársaság, valamint Magyarország és az Osztrák Köztársaság határán a határellenőrzést ideiglenesen visszaállítja.

 1. A zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési szabályok
 2. § (1) Az Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és az Iráni Iszlám Köztársaság területéről

nemzetközi személyszállítást végző

 1. vasúti jármű,
 2. autóbusz, valamint
 3. – a leszállás nélküli áthaladás esetét kivéve – polgári légijármű

Magyarország területére nem léphet be.

(2) Az Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és az Iráni Iszlám Köztársaság területéről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére nem léphetnek be.

 1. § (1) Az Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és az Iráni Iszlám Köztársaság területéről érkező

magyar állampolgárok

 1. a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton esnek át, amely eltűrésére kötelesek,
 2. akiknél az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját állapítja meg, a kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre,
 3. akiknél az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, kötelesek 14 napra lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön otthoni járványügyi megfigyelésnek magukat alávetni (a továbbiakban: hatósági házi karantén), azzal, hogy
 4. ca) a kijelölt járványügyi hatóság e személyeket nyilvántartásba veszi,
 5. cb) a hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartását az általános rendőrségi feladatok

ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) ellenőrzi,

 1. akiknél az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, de nem rendelkeznek Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,
 2. da) a hatóság előírásainak megfelelően elhagyják Magyarország területét, vagy
 3. db) a kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre.

(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerint a hatósági házi karanténban tartózkodók ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

 

 1. § E rendelet hatálybalépésétől
 2. a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek,
 3. a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása tilos,
 4. az összehangolt védekezés érdekében köznevelési intézményben rendkívüli szünetet az intézményvezető, a jegyző, valamint az Oktatási Hivatal nem rendelhet el,
 5. zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos, azzal, hogy e korlátozás érvényesítése a rendező, valamint a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége,
 6. a Külföldi Nyelvtanulási Program felfüggesztésre kerül,
 7. a külföldre irányuló iskolai kirándulás tilos, a már lefoglalt, külföldre irányuló iskolai kirándulást le kell
 8. § Az a nem magyar állampolgár, aki a 2. §-ban meghatározott – a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi
 9. törvény 361. § (1) bekezdésébe ütköző – zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési szabályokat megszegi, Magyarország területéről kiutasításra, kitoloncolásra kerül.
 10. Rendkívüli intézkedések
 11. § (1) E rendelet hatálybalépésétől
 12. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti egészségügyi dolgozók,
 13. a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti hivatásos, szerződéses állományú katonák és a tényleges katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák,
 14. a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény szerinti honvédelmi alkalmazottak,
 15. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak,
 16. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény szerint foglalkoztatottak, valamint
 17. a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti kormánytisztviselők

Magyarország területét csak az ágazat irányításáért felelős miniszter külön engedélyével hagyhatják el.

 • E rendelet hatálybalépésétől a minisztériumok és a Miniszterelnöki Kormányiroda esetében külföldi kiküldetés elrendelésére a miniszter, illetve a miniszterelnök külön engedélyével kerülhet sor.
 • Az (1) és (2) bekezdés szerinti engedély a foglalkoztatottak meghatározott csoportjára is kiadható.
 1. § (1) A Magyar Honvédség – jogszabályban meghatározottakra figyelemmel – közreműködik a veszélyhelyzettel

összefüggő rendvédelmi intézkedések végrehajtása során, támogatja a rendőrséget és a hivatásos katasztrófavédelmi szervet szakfeladatainak ellátása során.

(2) A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi Intézetei a NATO Egészségügyi Kiválósági Központtal együttműködésben az intézkedési javaslatait folyamatosan megküldi a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs vezetőjének.

 1. § A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik azon EGT-állampolgár, aki állandó tartózkodásra jogosult, és ezt

a jogát állandó tartózkodási kártyával igazolja.

 1. Záró rendelkezések
 2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 1. § Felhatalmazást kap
 2. a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter az állami tulajdonú, létfontosságú infrastruktúra részét képező gazdasági társaságok tekintetében működőképességet garantáló különleges szabályok megalkotására,
 3. a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi mobilitási programok felfüggesztésére.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Megszakítás