1. melléklet a 45/2022. (V.26.) képviselő-testületi határozathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mezőkeresztes Város Önkormányzata (Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.) az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 10/2016.(VII.l.) önkormányzati rendelet alapján, valamint a Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2022.(V.26.) számú határozata értelmében, nyilvános pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában álló, mezőkeresztesi nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására:

Cím, hrsz. (Mezőkeresztes)Jelleg, Terület (m2)Komfortfokozatbérleti díj
Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 6/1.üzlethelyiség 38 m2 800,- Ft/m2/hó

A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 6/1. szám alatti ingatlan bérbevételére” jeligével ellátva, a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal (Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.) 3. szobájában kell személyesen benyújtani.

Ügyintéző: dr. Szombati Csaba jegyző, telefon: 06-49/530-100.

Pályázatok      beadási      határideje:      2022.      június      15.      8:00      óra.

A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha a pályázat ezen időpontig a fent megjelölt címre megérkezik. A határidőn túl érkezett pályázat érvénytelen.

Pályázatok   bontásának   időpontja,   helyszíne:   2022.   június   16.   8:00   óra;

Mezőkeresztes Város Önkormányzata (Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.) A pályázatok bontásán a pályázók – külön értesítés nélkül – vehetnek részt. A pályázatok bontását az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság végzi.

A képviselő-testület döntése a beadott pályázatokról: 2022. június 16. 9:00 óra

Mezőkeresztes Város Önkormányzata (Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.)

Pályázati feltételek és tájékoztató:

 1. Az ingatlanokra természetes személyek pályázhatnak, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak.
 2. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek legfeljebb 5 évre adható bérbe.
 3. Az írásban benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell
 1. a pályázó nevét, székhelyét, levelezési címét, tevékenységének megnevezését,
 2. kötetlen rendeltetés esetén a tervezett felhasználás célját,

c) nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról. A pályázat elbírása során csak azokat a pályázati ajánlatokat lehet figyelembe venni, amelyeket a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően nyújtottak be.

 • A pályázatnak tartalmazni kell annak vállalását, hogy az óvadék összegét az elbírálásra jogosult döntését követő 5 munkanapon belül az Önkormányzat 55100203 -12000502 számú költségvetési számlájára befizeti. A bérlő köteles 2 havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizetni a bérleti szerződés megkötésekor.
 • Az ingatlan megtekintésére – előzetes telefonos egyeztetést követően van lehetőség.
 • Előnyben részesül az a pályázó, aki
 1. a rendeletben meghatározott bérleti díj fölötti, legmagasabb bérleti díj összegének megfizetését vállalja;
 2. az óvadék összegétől magasabb óvadék összeget ajánl meg;
 3. a bérleti díj meghatározott részének előre, egy összegben történő megfizetését vállalja;
 4. az adott területen hiányzó szolgáltatást biztosít.

7.   Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 1. a pályázat beadására megadott határidő után nyújtották be,
 2. hiányos,
 3. valótlan adatokat tartalmaz.
 • A pályázat, valamint a becsatolt mellékletek minden oldalát aláírással kell ellátni.
 • A bérleti szerződést a döntés közlésétől számított 8 napon belül kell megkötni. Az Önkormányzat fenntartja annak a jogát, hogy a bérleti szerződés megkötéséig a pályázati eljárást bármikor, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja. A

pályázó a pályázat beadási határideje lejártáig benyújtott pályázatát bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

Megszakítás