Dr. Réti Sarolta szabadságon lesz

Tisztelt Lakosok!

Dr. Réti Sarolta 07.14-07.15-ig valamint Dr. Réti Sarolta és Fenyvesné Kántor Anita 07.18-07.29-ig szabadságon lesz.

Helyettesít Dr. Falikejevics Marianna rendelési idejében.
Kérjük,az állandó gyógyszer felírásáról 07.15-ig gondoskodjanak.
Megértésüket köszönjük!
Fenyvesné Kántor Anita

Meghívó képviselő-testületi ülésre 2022.06.30

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30. Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

MEGHÍVÓ

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június hó 30. napján /csütörtök/ 9— órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő¬testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

1 A Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsőde beszámolója, az előző nevelési év értékelése, esetleges mutatószám változásról tájékoztató, illetve a következő nevelési év előkészítése
Előadó: Dómján Attiláné intézményvezető

 1. A Mezőkeresztesi Egyesített Szociális Intézmény beszámoltatása az intézmény 2021. évi működéséről
  Előadó: Bódizs-Antal Julianna intézményvezető

3 Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Majoros János polgármester

 1. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2021. évi szakmai tevékenységéről
  Előadó: dr. Szombati Csaba jegyző
 2. Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének módosítása
  Előadó: Majoros János polgármester
 3. A Mezőkeresztesi Tahy Olga Városi Könyvtár átszervezése
  Előadó: Majoros János polgármester
 • Tahy Olga Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
 • Rendeletalkotás Mezőkeresztes Város Önkormányzatának közművelődési feladatairól
 • Véleményező bizottság létrehozása
  7. Mezőkeresztes város 2021. évi egészségügyi helyzetének értékelése
  Előadó: dr. Falikejevics Marianna háziorvos, dr. Réti Sarolta háziorvos, dr. Pécsi Katalin gyermekorvos, dr. Jakab Erika fogorvos, Antal Erika Bernadett védőnő, Szendrei Éva védőnő
 • Indítványok, javaslatok

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Mezőkeresztes, 2022. június 23.

Pályázati felhívás nem lakás céljára szolgáló helységek bérbeadására

1. melléklet a 45/2022. (V.26.) képviselő-testületi határozathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mezőkeresztes Város Önkormányzata (Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.) az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 10/2016.(VII.l.) önkormányzati rendelet alapján, valamint a Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2022.(V.26.) számú határozata értelmében, nyilvános pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában álló, mezőkeresztesi nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására:

Cím, hrsz. (Mezőkeresztes)Jelleg, Terület (m2)Komfortfokozatbérleti díj
Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 6/1.üzlethelyiség 38 m2 800,- Ft/m2/hó

A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 6/1. szám alatti ingatlan bérbevételére” jeligével ellátva, a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal (Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.) 3. szobájában kell személyesen benyújtani.

Ügyintéző: dr. Szombati Csaba jegyző, telefon: 06-49/530-100.

Pályázatok      beadási      határideje:      2022.      június      15.      8:00      óra.

A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha a pályázat ezen időpontig a fent megjelölt címre megérkezik. A határidőn túl érkezett pályázat érvénytelen.

Pályázatok   bontásának   időpontja,   helyszíne:   2022.   június   16.   8:00   óra;

Mezőkeresztes Város Önkormányzata (Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.) A pályázatok bontásán a pályázók – külön értesítés nélkül – vehetnek részt. A pályázatok bontását az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság végzi.

A képviselő-testület döntése a beadott pályázatokról: 2022. június 16. 9:00 óra

Mezőkeresztes Város Önkormányzata (Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.)

Pályázati feltételek és tájékoztató:

 1. Az ingatlanokra természetes személyek pályázhatnak, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak.
 2. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek legfeljebb 5 évre adható bérbe.
 3. Az írásban benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell
 1. a pályázó nevét, székhelyét, levelezési címét, tevékenységének megnevezését,
 2. kötetlen rendeltetés esetén a tervezett felhasználás célját,

c) nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról. A pályázat elbírása során csak azokat a pályázati ajánlatokat lehet figyelembe venni, amelyeket a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően nyújtottak be.

 • A pályázatnak tartalmazni kell annak vállalását, hogy az óvadék összegét az elbírálásra jogosult döntését követő 5 munkanapon belül az Önkormányzat 55100203 -12000502 számú költségvetési számlájára befizeti. A bérlő köteles 2 havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizetni a bérleti szerződés megkötésekor.
 • Az ingatlan megtekintésére – előzetes telefonos egyeztetést követően van lehetőség.
 • Előnyben részesül az a pályázó, aki
 1. a rendeletben meghatározott bérleti díj fölötti, legmagasabb bérleti díj összegének megfizetését vállalja;
 2. az óvadék összegétől magasabb óvadék összeget ajánl meg;
 3. a bérleti díj meghatározott részének előre, egy összegben történő megfizetését vállalja;
 4. az adott területen hiányzó szolgáltatást biztosít.

7.   Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 1. a pályázat beadására megadott határidő után nyújtották be,
 2. hiányos,
 3. valótlan adatokat tartalmaz.
 • A pályázat, valamint a becsatolt mellékletek minden oldalát aláírással kell ellátni.
 • A bérleti szerződést a döntés közlésétől számított 8 napon belül kell megkötni. Az Önkormányzat fenntartja annak a jogát, hogy a bérleti szerződés megkötéséig a pályázati eljárást bármikor, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja. A

pályázó a pályázat beadási határideje lejártáig benyújtott pályázatát bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

Meghívó képviselő-testületi ülésre 2022.05.26.

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30. Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

MEGHÍVÓ

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. május hó 26. napján /csütörtök/ 9— órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

1.    Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló
5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

2.    Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi gazdálkodásáról szóló
zárszámadása

Előadó: Majoros János polgármester

3.    Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi éves összefoglaló ellenőrzési
jelentése

Előadó: Majoros János polgármester

4.    Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Stratégiai Ellenőrzési Terve 2022-2025
évekre vonatkozóan

Előadó: dr. Szombati Csaba jegyző

5.    Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szakmai
tevékenységéről szóló beszámoló

Előadó: Szarka Melinda intézményvezető

6. A 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló átfogó értékelés

Előadó: dr. Szombati Csaba jegyző

7. A Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

8. Egyházak és civil szervezetek 2022. évi támogatása

Előadó: Majoros János polgármester

9.   Az önkormányzat tulajdonában lévő Dózsa Gy. u. 6/1. sz. alatti üzlethelyiség
bérbeadására vonatkozó pályázat eljárás megindítása

Előadó: Majoros János polgármester

10. Erdészeti szakirányítási szerződés megtárgyalása

Előadó: Majoros János polgármester

11.  „TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00083 – Belterületi vízrendezés II. ütem” tárgyú projekt
közbeszerzésének elindítása

Előadó: Majoros János polgármester

12.  VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” tárgyú pályázat
önerejének biztosítása

Előadó: Majoros János polgármester

13.  Indítványok, javaslatok

Zárt ülés

 1. Önkormányzat részére ingatlan megvásárlására vonatkozó ajánlat Előadó: Majoros János polgármester
 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő Bartók B. u. 28. sz. és Szemere u. 3-1. sz. alatti ingatlan vásárlására vonatkozó ajánlat

Előadó: Majoros János polgármester

3. Az önkormányzat tulajdonában lévő Ady E. u. 29. sz. alatti ingatlan megvásárlására
vonatkozó ajánlatok

Előadó: Majoros János polgármester

4.  Az önkormányzat tulajdonában lévő Ady E. u. 29. sz. alatti ingatlan bérlése iránti
beadvány

Előadó: Majoros János polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Mezőkeresztes, 2022. május 18.

Majoros János polgármester
Skip to content