http://file.mezokeresztes.hu/esemenyek/beiratkozas2017.pdf

 

FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY AZ ÓVODAI  ÉS BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

TISZTELT SZÜLŐK!

Mezőkeresztes Város Önkormányzata, mint a Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda  fenntartója a 2017/2018. nevelési évre vonatkozó óvodai,  és a 2017. szeptember 1. napjától működő mini bölcsődei beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg.

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

  1. április 24. 8:00 16:00 óra között
    2017. április 25. 8:00 16:00 óra között
    2017. április 26. 8:00 16:00 óra között

BEIRATKOZÁS HELYE:

Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda Mezőkeresztes, József Attila u. 3.

 

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek esetleges betegségét igazoló dokumentumok,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,
  • amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény.

 

AZ ÓVODAI FELVÉTEL:

Az óvodában a 2017/2018. nevelési év 2017. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig tart.

Az óvoda kötelező felvételi körzete: Mezőkeresztes város közigazgatási területe.

 

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az intézmény az Alapító Okirat alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényű: mozgáskorlátozott, enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek.)

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2017. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti.

Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja értelmében az a szülő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el, amelyért 5.000-től 150.000-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Az óvodai beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2017. május 26.

A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a szülők a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének címezve (Dr. Szombati Csaba Gábor  3441 Mezőkeresztes Dózsa György u. 30.), de az érintett óvodának átadott – jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be. Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával – elbírálás céljából – a fenntartóhoz küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

 

A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS:

A bölcsődében a 2017/2018. nevelési év 2017. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig tart.

A bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

A bölcsődei beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával. A bölcsődei felvételről a bölcsőde vezetője dönt.

 

Mezőkeresztes, 2017. március 23.

 

Dr. Szombati Csaba Gábor
jegyző

Megszakítás