Álláspályázat

Mezőkeresztes Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama: határozott idejű 5 évre szóló jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatási jogviszony jellege: munkaszerződés

Munkaideje: napi 8, heti 40 óra

Munkavégzés helye: Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető felel az intézmény hatékony és törvényes működéséért, szervezi, irányítja az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét, ellátja az intézmény szakmai irányítását, szervezésének operatív feladatait.

Illetmény és juttatások:

A jogállásra, a munkabér megállapítására és egyéb juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat
 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyismeret
 • rendezvények szervezésében, lebonyolításában szerzett tapasztalat

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Részletes szakmai és vezetési program
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló képviselő-
  testület a személyét érintő tárgyalás alkalmával nyílt vagy zárt ülést tartson.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázati felhívás megjelenésétől számított 30 nap.

A pályázattal kapcsolatosan további információt Majoros János polgármester, illetve dr. Szombati Csaba Gábor jegyző nyújt a 49/530-100-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mezőkeresztes Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 30.) Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat Intézményvezető munkakör betöltésére” című megnevezést.
 • Elektronikusan a hivatal@mezokeresztes.hu e-mail címre történő megküldéssel /a tárgyban kérjük feltüntetni „Pályázat Intézményvezető munkakör betöltésére”/
 • Személyesen: Mezőkeresztes Város Önkormányzata (3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 30.)

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatok elbírálásáról Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • Mezőkeresztes Város honlapja
 • Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár
 • Mezőkeresztes Város Önkormányzat hirdetőtáblája
 • országos szintű felület

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2022.(X.27.) határozata
 pályázat kiírásáról a Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha vezetői munkakörére

Tárgy: Pályázat kiírása a Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha vezetői munkakörére

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha vezetői munkakörének betöltésére kiírt pályázati felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha
vezetői beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 évre szól
(2023. január 1. – 2027. december 31.)

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Mezőkeresztes, Összekötő u. 28.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti és irányítja Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha munkáját, ellátja az ehhez kapcsolódó tervezési, szervezési és ellenőrzési feladatokat, gondoskodik az élelmezési anyagok naprakész nyilvántartásának vezetéséről.  Felelős a főzőkonyhában előállított ételek minőségéért, mennyiségéért, az ételek kiadásáért.  Összehangolja és ellenőrzi a konyhai dolgozók tevékenységét, étlapot állít össze. Összeállítja a nyersanyagszükségletet, gondoskodik azok beszerzéséről, a megkötött szerződések szerint. Nyilvántartja és ellenőrzi a raktárkészletet, elkészíti a nyersanyagkiszabást. Felelős a Mezőkeresztes Városi Konyha élelmiszer biztonságáért, a konyha rendeltetésszerű működéséért. Betartja és betartatja a HACCP, a közegészségügyi, járványügyi és egyéb vonatkozó jogszabályokat, előírásokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél szóló 77/1993.(V.12.) Korm. rend. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú felsőfokú végzettség vagy szakirányú felsőfokú szakképesítés,
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
 • öt éves igazolt, szakirányú szakmai gyakorlat,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret és gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzati és/vagy köznevelési intézményben eltöltött szakmai szakirányú vezetői gyakorlat
 • helyismerettel rendelkezés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó helyzetelemzés és vezetői program,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét, és hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti,
 • nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testület ülésén a pályázattal összefüggő előterjesztés tárgyalását nyílt vagy zárt ülés keretében kéri lebonyolítani.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2023. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 1.

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton a pályázatnak Mezőkeresztes Város Önkormányzat címére történő megküldésével (3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.)
 • személyesen Majoros János polgármesternél (3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt az érvényes pályázatokról a 2022. december hónapban tartandó rendes ülésén.

A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szombati Csaba jegyző nyújt a 49/530-100-as telefonszámon.

Augusztusi Vígasságok megrendezése

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

Augusztusi Vígasságok megrendezése

A 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében az Önkormányzat 6.000.000 Ft támogatásban részesült.

 

Sikeres informatikai pályázat

uniosMezőkeresztes Város önkormányzata, mint a Mezőkeresztes – Csincse – Borsodgeszt – Mezőnyárád-Sály – Vatta önkormányzatai által létrehozott közoktatási társulás gesztor önkormányzata pályázatot nyújtott be az az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi operatív Program TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú, „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívás keretében.

Az önkormányzat, „A Kossuth Lajos Általános Iskola és tagintézményeinek informatikai fejlesztése” című pályázatát az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága támogatásra alkalmasnak minősítette.

Ennek a döntésnek megfelelően Mezőkeresztes Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat, 37 955 500 Ft. vissza nem térítendő támogatásra jogosult melyet köteles a fent megjelölt projekt megvalósítására fordítani.

A fenti összeg IKT eszközökre fordítva a következőket jelenti:

Az intézmény egészére vonatkoztatva:

Iskolai PC   (számítógép, monitor) – 70 db

Tantermi csomag (interaktív tábla, projektor, notebook) – 25 db

 • Alkalmazási szerver – 1 db
 • Szerver szoftver – 1 db
 • Szavazó csomag – 3 db
 • WIFI csomag – 4 db
 • SNI I (nagyothalló csomag) – 1 db
 • SNI V  (mozgássérült csomag) – 1 db

A fenti eszközök természetesen nem csak a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola fejlesztését jelenti, hanem részesültek belőle a tagintézmények is. Nevezetesen a Mezőnyárádi Szederkényi Anna Tagiskola, a Sályi Gárdonyi Géza Tagiskola, valamint a Vattai Szemere Bertalan Tagiskola.

Az eszközök megoszlása  az iskolák között a következő:

Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola:

 • Iskolai PC   (számítógép, monitor) – 24 db
 • Tantermi csomag (interaktív tábla, projektor, notebook) – 12 db
 • Alkalmazási szerver – 1 db
 • Szerver szoftver – 1 db
 • WIFI csomag – 1 db
 • SNI I (nagyothalló csomag) – 1 db
 • SNI V  (mozgássérült csomag) – 1 db

Összesen 15 022 500 Ft értékben!

Mezőnyárádi Szederkényi Anna Tagiskola:

 • Iskolai PC   (számítógép, monitor) – 16 db
 • Tantermi csomag (interaktív tábla, projektor, notebook) – 4 db
 • Szerver szoftver – 1 db
 • Szavazó csomag – 3 db
 • WIFI csomag – 1 db

Összesen 6 337 500 Ft értékben!

 

Sályi Gárdonyi Géza Tagiskola:

 • Iskolai PC   (számítógép, monitor) – 19 db
 • Tantermi csomag (interaktív tábla, projektor, notebook) – 5 db
 • Alkalmazási szerver – 1 db
 • Szavazó csomag – 3 db
 • WIFI csomag – 1 db

Összesen 7 657 500 Ft értékben!

Vattai Szemere Bertalan Tagiskola:

 • Iskolai PC   (számítógép, monitor) – 11 db
 • Tantermi csomag (interaktív tábla, projektor, notebook) – 4 db
 • Szavazó csomag – 3 db
 • WIFI csomag – 1 db

Összesen 5 487 500 Ft értékben!

A projekt sikeres véghezviteléhez tartozik, hogy az intézmény valamennyi pedagógusa kötelezően tíz órás helyi továbbképzésen vesznek részt, amelynek keretében az interaktív táblák használatának minimális követelményeit fogják elsajátítani. Azokat a követelményeket, amelyeket a majdani gyakorlati alkalmazások folyamán kell tökéletesíteniük!

Ezzel a nagyon fontos beruházással az intézmények eszköz rendszere nagymértékben korszerűsödött, és reményeink szerint hozzá fognak járulni ahhoz, hogy tanulóinkat még színesebben, módszertani repertoárunka t tovább bővítve, sikeresen juttassuk új ismeretek birtokába.

Köszönet illeti a fenntartó önkormányzatot, a pályázatot kiíró, elbíráló, és lebonyolító szerveket, illetve mindenkit, aki valamilyen formában részt vett, illetve részt vesz a projekt megvalósításában.

Mezőkeresztes, 2011. április 12.
Kirnyák András
igazgató, projekt menedzser

Mezőkeresztesi Önkormányzat épületek energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével

A pályázat kivitelezéséről készült fényképek:

Polgármesteri HivatalKossuth L. Ált. Isk.
Harmatcsepp Óvoda I. – Harmatcsepp Óvoda II.


P5_nNÉGY KÖZINTÉZMÉNY ENERGIAELLÁTÁSÁT SEGÍTIK A NAPELEMES RENDSZEREK MEZŐKERESZTESEN

Mezőkeresztes Város Önkormányzata egy sikeres pályázat segítségével mintegy 49,68 millió forintos uniós támogatást nyert el a település négy intézményének energiaellátás-korszerűsítésére.
A kivitelező a két óvodaépület, az iskola és a Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetére helyezte el a napelemeket, amelyek összességében 78,5 kW teljesítményűek.

A fejlesztés célja volt az érintett intézmények elektromos energiaigényének részbeni kiváltása napelemes rendszerekkel, amelyek lényeges költségmegtakarítást eredményeznek a korszerű, környezetkímélő működés mellett.

A beruházás négy épületet érintett: a József Attila úti óvodára 17,5 kW, a Szentistváni úti óvodára 6 kW,  a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskolára 40 kW, míg a Polgármesteri Hivatal épületére 15 kW teljesítményű elemeket helyezett el a kivitelező, a napelemek által megtermelt energiát professzionális inverterek táplálják be a hálózatba. A rendszer a helyszíni adottságoktól függően az egyes intézmények éves elektromos energia szükségletének akár 80%-os kiváltását tudja megvalósítani.

A pályázat a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) kerül finanszírozásra.

A kivitelezés befejezési dátuma 2015. augusztus 31. volt, mely határidőre a kivitelező végzett a munkálatokkal. A „Mezőkeresztesi önkormányzati épületek energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével” című, KEOP-4.10.0/N/14-2014-0244 azonosító számú pályázat által az önkormányzat 49.684.651 Ft európai uniós támogatást kapott a beruházás megvalósításához, amely a költségek 100%-át fedezi.

További információ: Vukovich Ákos sajtóreferens / e-mail: bvmedia@freemail.hu / telefon: +36-30-296-8854

Korszerűsített iskola, tornacsarnokká bővített tornaterem

A pályázat kivitelezéséről készült fényképek:

2013.12.10. – 2014.03.20. – 2014.04.10. – 2014.05.22.

2014.06.25. – 2014.08.19. – 2014.08.20.

P1_kKORSZERŰSÍTETT ISKOLA, TORNACSARNOKKÁ BŐVÍTETT TORNATEREM – A SAJÁT ERŐN FELÜL 358,84 MILLIÓ FORINT PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSBÓL VALÓSULT MEG A KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA FELÚJÍTÁSA MEZŐKERESZTESEN

Államalapításunk ünnepén átadták Mezőkeresztesen, a mezőkövesdi járás városi rangú településén a korszerűsített iskolát, a kibővített tornatermet és sportudvart.

Augusztus 20-án 11 órától rendezték meg az avatóünnepséget Mezőkeresztesen. A vendégeket dr. Dózsa György, a város polgármestere köszöntötte.

Beszédében köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik tervezőként, kivitelezőként, alvállalkozóként, beszállítóként, illetve az önkormányzat dolgozójaként elősegítették, hogy megvalósuljon a település eddigi legnagyobb uniós forrásból finanszírozott fejlesztése. Külön megköszönte az iskola vezetőinek, pedagógusainak és diákjainak türelmét és segítségét, hiszen az építkezés nagy része az előző tanév 2.félévében, a tanítással párhuzamosan, mégis gördülékenyen, balesetmentesen zajlott le.

A rendezvényen részt vett Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese, a térség országgyűlési képviselője, aki avató beszédében kiemelte, hogy a fejlesztéssel a város oktatási intézménye egy XXI. századi, korszerű intézménnyé vált, így minden feltétel adott, hogy az itt tanuló kisdiákok olyan környezetben tanuljanak, ahol csak saját épülésükre, fejlődésükre kell koncentrálniuk. Külön kiemelte, hogy az iskolában a tornacsarnok kibővítésével és a sportpályák felújításával a gyerekek és a település lakói számára is adott a lehetőség, hogy kitűnő körülmények között sportoljanak, ezzel is óvva egészségüket.

Ezt követően Tállai András miniszterhelyettes, Jánosik Lajos, a kivitelező cég ügyvezetője, Tóthné Sándor Edit intézményvezető és dr. Dózsa György polgármester közösen vágták át a nemzeti színű szalagot, ünnepélyesen átadva ezzel az intézményt. Az átadót követően a jelenlévők megtekintették a tornacsarnokot és a felújított iskolát.

infoblokk_kedv_final_RGB_ERFAA kivitelezés során az iskola gyakorlatilag teljesen megújult: minden nyílászárót műanyagra cseréltek, 2 épület külső homlokzati hőszigetelést kapott, továbbá minden épületben új, korszerű, szabályozható radiátorokat szereltek fel.

Az oktatási funkciót ellátó helyiségek ajtaját is kicserélték, megfelelő magasságba helyezték el a kapcsolókat, továbbá 5 tanteremben laminált padlót raktak le az elhasználódott burkolat helyett.

A meglévő nettó 12×24 méteres területű tornaterem bruttó 48,5×24,7 méteresre bővült: így több részre oszthatóvá vált, és szabványos méretű sportpályát foglal magában.

A megújuló energia használatával költségtakarékosabbá vált az üzemeltetés, napkollektoros rendszer biztosítja a használati melegvizet és fűtésrásegítést végez.

A teljeskörű komplex akadálymentesítés keretében 3 liftet építettek be, szintenként akadálymentes mosdókat alakítottak ki, vezetősávot létesítettek, csúszásmentes burkolatot alakítottak ki. Az udvaron mozgáskorlátozott parkoló és rámpa készült.

Eszközfejlesztés is szerepelt a projektben: kicserélték az elhasználódott tantermi padokat, székeket, táblákat továbbá tornaórai készség-, képesség-, és mozgásfejlesztő eszközöket szereztek be.

Az iskola külső területe is megújult, rugalmas gumilapra (GALOPP) cserélték a régi bitumen burkolatot, ezen felül parkosítást, növénytelepítést és térburkolást is végeztek.

A „Minőségi oktatás és mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése a mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskolában” című projekttel az ÉMOP 4.3.1/A-12 felhívásra sikeresen pályázva az önkormányzat 358.840.935 Ft európai uniós támogatást kapott a beruházás megvalósításához, amely a költségek 100%-át fedezi. A kedvezményezett Mezőkeresztes Város Önkormányzata.

Kibővítik a tornatermet, korszerűsítik az iskolát Mezőkeresztesen

December 12-én a munkaterület átadással elindulnak a munkálatok a mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskolában. A közel 360 millió forintos uniós támogatással megvalósuló beruházás keretében – többek között – megtörténik a tornaterem kibővítése, az iskola teljes területét érintő energetikai korszerűsítés és a sportudvar fejlesztése.

image006A térség egyik legnagyobb általános iskolája található Mezőkeresztesen, a mezőkövesdi kistérség második városi rangú településének iskolájaként meghatározó szerepe van az alapfokú oktatás biztosításában is.

Az intézménybe több mint 300 gyerek jár Mezőkeresztesről illetve több környékbeli községből. A több mint 3100 m-es, három részből álló épületegyüttes több ütemben készült el, a legrégebbi szárny 1964-ben épült, a legújabb pedig 2005-ben került átadásra.

Az átgondolt és rendszeres bővítések következtében elegendő számú tanterem áll rendelkezésre a minőségi és biztonságos oktatás biztosításához. Ezen felül informatika terem, hat szaktanterem, két fejlesztő szoba, könyvtár és nyelvi labor is található az épületben.

Ugyanakkor az épületegyüttes energetikai szempontból H besorolású, azaz rendkívül energiapazarló, főleg a legrégebben elkészült „A” és „B” épület. Ezen felül teljeskörű komplex akadálymentesítés is szükségessé vált, mivel több mozgáskorlátozott gyerek is az iskola tanulója. A mindennapos testnevelés bevezetése óta a régi bitumenes, töredezett felületű, így balesetveszélyes külső bitumenes pálya és a kis méretű, rossz állapotban lévő tornaterem felújítása, bővítése is sürgetővé vált.

Ezen felül az alapvető bútorzat is rendkívül elhasználódott, a tanulói székek, asztalok, iskolai táblák, ebédlő székek és asztalok közel 20 éve vannak használatban. A tornapadok, tornaszerek egy része ennél is régebbi, ezeket a ’80-as évek elején, közepén szerezték be.

A fokozódó igénybevétel miatt tehát több területen szükségessé vált a pedagógiai szempontból megalapozott, reális és célszerű fejlesztések megvalósítása.

Az önkormányzat a szükséges fejlesztések anyagi forrásának megszerzése érdekében pályázatot nyújtott be az „Oktatási intézmények fejlesztése” (ÉMOP-4.3.1/A-12) című felhívásra és közel 360 millió forintot nyert céljainak megvalósítására.

A napokban kezdődő kivitelezés során az iskola gyakorlatilag teljesen megújul: az iskola egész területén műanyagra cserélik a fém nyílászárókat, az „A” és „B” épület külső homlokzati hőszigetelést kap, továbbá mindhárom épületben új, korszerű, szabályozható radiátorokat szerelnek fel.

Az oktatási funkciót ellátó helyiségek ajtaját is kicserélik, megfelelő magasságba helyezik el a kapcsolókat, továbbá 5 tanteremben laminált padlót raknak le az elhasználódott burkolat helyett.

A meglévő nettó 12×24 méteres területű tornaterem bruttó 48,5×24,7 méteresre bővül: így több részre oszthatóvá válik, és szabványos méretű sportpálya alakítható ki.

A megújuló energia használatával költségtakarékosabbá tehető az üzemeltetés,  a napkollektoros rendszer biztosítja a használati meleg vizet és fűtésrásegítést végez.

A teljes körű komplex akadálymentesítés keretében 3 liftet építenek be, szintenként akadálymentes mosdókat alakítanak ki, vezetősávot létesítenek, csúszásmentes burkolatot alakítanak ki. Az udvaron mozgáskorlátozott parkolót és rámpát alakítanak ki.

Eszközfejlesztés is szerepel a projektben: kicserélik az elhasználódott tantermi padokat, székeket, táblákat továbbá tornaórai készség-, képesség-, és mozgásfejlesztő eszközöket szereznek be.

Az iskola külső területe is megújul, hiszen rugalmas gumilapra (GALOPP) cserélik a régi bitumen burkolatot, ezen felül parkosítást, növénytelepítés és térburkolást is végeznek.

A kivitelezés tervezett befejezési dátuma 2014. július 18.  A „Minőségi oktatás és mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése a mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskolában” című projekttel az ÉMOP 4.3.1/A-12 felhívásra sikeresen pályázva az önkormányzat 358.840. 935 Ft európai uniós támogatást kap a beruházás megvalósításához, amely a költségek 100%-át fedezi. A kedvezményezett Mezőkeresztes Város Önkormányzata.

Megszakítás