Pályázati felhívás

Önkormányzatának a Mezőkeresztes külterület 0533 és 0534/1 helyrajzi számú ingatlanokon fennálló 5/6-5/6 eszmei hányad arányú tulajdonjogának együttes átruházására

Mezőkeresztes Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

A pályázatot kiíró szerv megnevezése: Mezőkeresztes Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

A pályázatot kiíró szerv székhelye: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György utca 30.

A pályázatot lebonyolító szervezet megnevezése: DEMETER Ügyvédi Iroda (képviseletében dr. Demeter István ügyvéd)

A pályázatot lebonyolító szervezet elérhetőségei:

Cím: 3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9.

Telefonszám: +36-46/572-188

E-mail cím: info@demeterugyved.hu

A pályázat célja: Mezőkeresztes Város Önkormányzatának a Mezőkeresztes külterület 0533 és 0534/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanokon fennálló 5/6-5/6 eszmei hányad arányú tulajdonjogának együttes átruházása

A pályázat jellege: nyilvános eljárás

A pályázati fordulók száma: egyfordulós

A pályázat nyelve: magyar

A pályázat tárgya:

AMezőkeresztes külterület 0533 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanon Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 5/6 eszmei hányad arányú tulajdonjogának, valamint a Mezőkeresztes külterület 0534/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanon Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 5/6 eszmei hányad arányú tulajdonjogának átruházása, az ingatlanok dologösszességkénttörténő átruházása által. Az ingatlan tulajdoni hányadokat az Önkormányzat dologösszességként kívánja értékesíteni.

Az ingatlanok ingatlan-nyilvántartási adatai:

AMezőkeresztes külterület 0533 helyrajzi számú, kivett repülőtérként nyilvántartott, 16 ha 2984 m2 alapterületű ingatlan Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 5/6 hányad arányú tulajdonában, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/6 hányad arányú tulajdonában áll.

A Mezőkeresztes külterület 0534/1 helyrajzi számú, kivett repülőtérként nyilvántartott, 238 ha 8171 m2 területű ingatlan Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 5/6 hányad arányú tulajdonában, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/6 hányad arányú tulajdonában áll.

Az ingatlanok tulajdoni lapján elintézetlen széljegy, teher nem szerepel.

Az ingatlanok együttes minimális vételára: 1.500.000.000, – Ft, azaz Egymilliárd-ötszázmillió Forint

A pályázati biztosíték összege: 300.000.000,- Ft, azaz Háromszázmillió Forint

Az ajánlati dokumentáció 200.000, – Ft + ÁFA, bruttó 254.000, – Ft, azaz bruttó Kétszázötvennégyezer Forint összegű ellenérték megfizetése esetén vehető át. A pályázati részvétel feltétele a dokumentáció Ajánlattevő általi megvásárlása; a dokumentáció át nem ruházható. A további információk a dokumentációban találhatóak meg az eljárás részleteivel kapcsolatban.

Dokumentáció megvásárlási összegét az Önkormányzat MBH Banknál vezetett 55100203-12000502-00000000 számú bankszámlájára kell megfizetni.

A pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helye, ideje, kapcsolattartási adatai: A pályázatra vonatkozó további információk beszerzésére irányuló információkérésre a pályázati felhívás elérhetőségéről szóló közlemény megjelenését követő 10. nap 09:00 óráig van mód. A felmerülő kérdések Mezőkeresztes Város Önkormányzat polgármesteréhez intézhetők. A kérdések feltevésére írásban a 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György utca 30. alatti címre küldött postai levélben vagy a polgarmester@mezokeresztes.hu  vagy az info@demeterugyved.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben kerülhet sor.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2023. június 16.  09:00 óra

Postai feladás esetén a beadási határidőig beérkezett pályázatok kerülnek befogadásra.

Tanszercsomag támogatás

Tisztelt Szülők!

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelete értelmében a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola azon tanulói, akik Mezőkeresztes közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel (amennyiben a kérelmező életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén él) rendelkeznek, tanszercsomag támogatásban részesülhetnek.

A tanszercsomag támogatás megigényléséhez kérelem nyomtatványt kitöltése szükséges,
melyet a Polgármesteri Hivatal 4-es számú szobájába lehet leadni, a benyújtás határideje
2023. június 30.

A kérelem nyomtatvány május hónapban kiküldésre került az iskolába, óvodába szükség esetén kérhető a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető a www.mezokeresztes.hu oldal dokumentumok menüpontjából.

A támogatást abban az esetben lehet megállapítani, amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
12-szeresét (342.000,- Ft/fő).

A kérelem nyomtatványhoz kötelező csatolni a kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyek jövedelme valódiságának igazolására szolgáló iratokat (pl. munkáltató által kiállított jövedelemigazolás; járási hivatal, munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátást megállapító határozat).

A kérelem nyomtatványt külön-külön, a gyermekek száma szerint kell benyújtani az iskolai évfolyam megjelölésével.

Mezőkeresztes, 2023. május 26.

Majoros János s.k.
polgármester

Meghívó képviselő-testületi ülésre 2023.05.25. 10:00

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának
Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30. Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

MEGHÍVÓ

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. május hó 25. napján /csütörtök/ 10— órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő¬testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A képviselő-testületi ülés tervezeti, napirendi pontjai:

 1. Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szakmai
  tevékenységéről szóló beszámoló
  Előadó: Szarka Melinda intézményvezető
 2. A 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés
  Előadó: dr. Szombati Csaba jegyző
 3. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló
  2/2022.(11.25.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Majoros János polgármester
 4. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás
  tárgyalása
  Előadó: Majoros János polgármester
 5. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi éves összefoglaló ellenőrzési
  jelentése
  Előadó: Majoros János polgármester
 6. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Majoros János polgármester
 7. Egyházak, civil szervezetek 2023. évi támogatásának meghatározása
  Előadó: Majoros János polgármester
 8. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
  17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Majoros János polgármester
 9. Beszámoló a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi munkájáról
  Előadó: Majoros János polgármester
 10. Indítványok, javaslatok
  Zárt ülés
 11. Mezőkeresztes, Kazinczy u. 6. sz. alatti társasház lakóinak kérelme
  Előadó: Majoros János polgármester
 12. Önkormányzati ingatlan értékesítésére vonatkozó hirdetmény
  Előadó: Majoros János polgármester

Mezőkeresztes, 2023. május 17.

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Tájékoztató MVM gallyazással kapcsolatban

Tisztelt Mezőkeresztesi Lakosok!

Több bejelentés érkezett hozzám, hogy az áramszolgáltató által végzett
fa gallyazási munkák végeztével nagy
mennyiségű fa – gally törmeléket hagynak
maguk után a dolgozók. Az adott problémát kivizsgáltam.
Tájékoztatom Önöket,hogy az önkormányzatunk is tett bejelentést az üggyel kapcsolatban
az áramszolgáltatóhoz.

Kérem, hogy lakossági panaszokat a következő e-mail címen jelezzék az MVM felé:

ugyfelszolgalat@mvm.hu

Majoros János
polgármester

Megszakítás