Mezőkeresztes Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama: határozott idejű 5 évre szóló jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatási jogviszony jellege: munkaszerződés

Munkaideje: napi 8, heti 40 óra

Munkavégzés helye: Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető felel az intézmény hatékony és törvényes működéséért, szervezi, irányítja az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét, ellátja az intézmény szakmai irányítását, szervezésének operatív feladatait.

Illetmény és juttatások:

A jogállásra, a munkabér megállapítására és egyéb juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat
 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyismeret
 • rendezvények szervezésében, lebonyolításában szerzett tapasztalat

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Részletes szakmai és vezetési program
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló képviselő-
  testület a személyét érintő tárgyalás alkalmával nyílt vagy zárt ülést tartson.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázati felhívás megjelenésétől számított 30 nap.

A pályázattal kapcsolatosan további információt Majoros János polgármester, illetve dr. Szombati Csaba Gábor jegyző nyújt a 49/530-100-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mezőkeresztes Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 30.) Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat Intézményvezető munkakör betöltésére” című megnevezést.
 • Elektronikusan a hivatal@mezokeresztes.hu e-mail címre történő megküldéssel /a tárgyban kérjük feltüntetni „Pályázat Intézményvezető munkakör betöltésére”/
 • Személyesen: Mezőkeresztes Város Önkormányzata (3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 30.)

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatok elbírálásáról Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • Mezőkeresztes Város honlapja
 • Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár
 • Mezőkeresztes Város Önkormányzat hirdetőtáblája
 • országos szintű felület

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2022.(X.27.) határozata
 pályázat kiírásáról a Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha vezetői munkakörére

Tárgy: Pályázat kiírása a Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha vezetői munkakörére

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha vezetői munkakörének betöltésére kiírt pályázati felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha
vezetői beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 évre szól
(2023. január 1. – 2027. december 31.)

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Mezőkeresztes, Összekötő u. 28.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti és irányítja Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha munkáját, ellátja az ehhez kapcsolódó tervezési, szervezési és ellenőrzési feladatokat, gondoskodik az élelmezési anyagok naprakész nyilvántartásának vezetéséről.  Felelős a főzőkonyhában előállított ételek minőségéért, mennyiségéért, az ételek kiadásáért.  Összehangolja és ellenőrzi a konyhai dolgozók tevékenységét, étlapot állít össze. Összeállítja a nyersanyagszükségletet, gondoskodik azok beszerzéséről, a megkötött szerződések szerint. Nyilvántartja és ellenőrzi a raktárkészletet, elkészíti a nyersanyagkiszabást. Felelős a Mezőkeresztes Városi Konyha élelmiszer biztonságáért, a konyha rendeltetésszerű működéséért. Betartja és betartatja a HACCP, a közegészségügyi, járványügyi és egyéb vonatkozó jogszabályokat, előírásokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél szóló 77/1993.(V.12.) Korm. rend. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú felsőfokú végzettség vagy szakirányú felsőfokú szakképesítés,
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
 • öt éves igazolt, szakirányú szakmai gyakorlat,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret és gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzati és/vagy köznevelési intézményben eltöltött szakmai szakirányú vezetői gyakorlat
 • helyismerettel rendelkezés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó helyzetelemzés és vezetői program,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét, és hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti,
 • nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testület ülésén a pályázattal összefüggő előterjesztés tárgyalását nyílt vagy zárt ülés keretében kéri lebonyolítani.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2023. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 1.

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton a pályázatnak Mezőkeresztes Város Önkormányzat címére történő megküldésével (3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.)
 • személyesen Majoros János polgármesternél (3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt az érvényes pályázatokról a 2022. december hónapban tartandó rendes ülésén.

A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szombati Csaba jegyző nyújt a 49/530-100-as telefonszámon.

Megszakítás