Mezőkeresztes Város Önkormányzata

3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.

Tel: 49/530-100 Fax: 49/530-046

e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu     www.mezokeresztes.hu

 

Hirdetmény önkormányzati tulajdonú ingatlan (1/2-ed részének) bérbeadására Bogács, 1790 hrsz.

 

A Hirdetmény kiírója:

Mezőkeresztes Város Polgármestere

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.

 

Hirdetmény célja:

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának tulajdonát képező 1790 helyrajzi számú (a természetben a 3412 Bogács, Őz utca 7. szám) földterületen álló 1419 m2 alapterületű üdülő (1/2-ed része) ellenérték fejében történő bérbeadása egyfordulós pályázat útján.

 

Hirdetmény tárgya:

3412 Bogács, Őz utca 7. szám 1790 helyrajzi számú (a természetben a 3412 Bogács, Őz utca 7. szám) földterületen álló 1419 m2 alapterületű üdülő (1/2-ed része) ellenérték fejében történő bérbeadása elsősorban szállás, vendéglátás profilú tevékenység céljából.

 

Pályázó lehet:

Pályázatot egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság nyújthat be. Magánszemély kizárólag a nyertessége esetére alapítandó gazdasági társasága nevében pályázhat.

 

Pályázat személyes úton történő benyújtásának határideje:

 • folyamatos

 

Pályázat személyes úton történő benyújtásának helye és módja: Mezőkeresztes Város Polgármesteri Hivatala (3441 Mezőkeresztes, Dózsa György utca 30.). A pályázatot cégszerűen aláírva, sérülésmentes, lezárt borítékban 1 eredeti példányban szükséges benyújtani. A borítékon szükséges feltüntetni: „Pályázati ajánlat a Bogács. Őz utca 7. szám alatti üdülő (1/2-ed részének) bérbevételére” valamint „Határnapig nem felbontandó” feliratokat.

 

Ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlati kötöttség lejáratának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 30 naptári napig tart.

 

A bérelhető ingatlan adatai:

 • 3412 Bogács, Őz utca 7. szám 1790 helyrajzi számú földterületen álló 1419 m2 alapterületű emeletes üdülő, zárt udvar. Az üdülőben található 10 darab 2 ágyas szoba, 16 nm2-esek, fürdővel, illetve 3 darab 6 ágyas szoba 20 nm2-esek fürdővel.
 • Az épülethez tartozik egy 30 személyes étkező.
 • Az épületrészben végezhető tevékenység: elsősorban szállásadás és vendéglátás.
 • Műszaki állapot: vízzel, villannyal rendelkezik. A fűtés konvektoros, Prímagázos tartállyal ellátva.
 • A bérleti időtartam: határozott idejű bérlet, mely a Bérleti szerződés aláírásától számított 5 évig tart.
 • A bérleti időtartamra vonatkozó minimális bérleti díj: 1.000.000 Ft. (nettó/év) ½-ed részre vonatkozóan.

 

Eredményhirdetés várható időpontja és helye: 2020. év

A polgármesteri döntést követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázati ajánlatok közül az összességében legjobb árajánlatot adó pályázó lesz a nyertes ajánlattevő. Amennyiben az eljárás nyertese visszalép a szerződéstől, úgy az ajánlatkérő a második helyen álló ajánlatot hirdeti ki nyertesnek.

 

A pályázatok elbírálására jogosult:

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő- Testülete

 

A pályázók pénzügyi, gazdasági alkalmassága igazolására kért adatok és tények:

A pályázónak a pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolására a következő dokumentumokat kell a pályázattal együtt benyújtania:

 • gazdasági társaságok esetében az előző évi mérleg másolata,
 • egyéni vállalkozók esetében az előző évi adóbevallás másolata,
 • 30 napnál nem régebbi igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem rendelkezik lejárt határ idejű köztartozással (adó, járulék, pótlék, bírság, vám, helyi adó, adók módjára behajtandó köztartozás).

 

 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • olyan pályázó nyújtotta be azt, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,
 • a pályázat a Hirdetményben szereplő határidő lejárta után került benyújtásra,
 • a pályázat nem felel meg a Hirdetményben foglaltaknak
 • olyan pályázó nyújtotta be, akinek az Önkormányzattal szemben lejárt tartozása van, vagy aki szerződésben foglalt vállalásait nem teljesítette.

 

Egyéb információk, előírások:

 • A kiíró fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát arra az esetre, ha a kiíró megítélése szerint a benyújtott pályázatok egyike sem felel meg az elvárásainak.
 • Az ingatlanon csak úgy végezhető tevékenység, hogy az nem járhat az épület, építmény átalakításával. A tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, valamint annak teljes költsége a Bérlőt terheli.
 • Kiíró az ingatlan megtekintését előzetes egyeztetés alapján biztosítja.
 • Az Aranykalász 1955 Mg. Kft. 3441 Mezőkeresztes, Kossuth u. 3. Képviseli: Dövényi- Nagy János ügyvezető hozzájárul a saját ½-ed tulajdonrészének bérbeadásához.

 

A pályázatot az alábbi dokumentumokkal együtt szükséges benyújtani:

 • 1. sz. melléklet: Ajánlati nyilatkozat / Felolvasó lap
 • 2. sz. melléklet: Köztartozás mentességre vonatkozó igazolások
 • 3. sz. melléklet: Aláírási címpéldány hiteles másolata
 • 4. sz. melléklet: Cégkivonat illetve vállalkozói igazolvány másolata
 • 5. sz. melléklet: Nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás alatt, tevékenységét nem függesztette fel vagy nem függesztették fel

 

Mezőkeresztes, 2020. 01. 06.

Majoros János sk.

polgármester

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

 

 

Megszakítás