LOMTALANÍTÁS 2017.04.04-ÉN

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy

2017.04.04-én (KEDDEN)

a település lomtalanítását végzik.

A lomtalanítás díjmentes!!!
A lomtalanítás nem foglalja magában a veszélyes hulladék (gumiabroncs, akkumulátor, hűtőszekrény, TV készülék, festék, olajszármazékok, zöld hulladék stb.) elszállítását.

FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY AZ ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

http://file.mezokeresztes.hu/esemenyek/beiratkozas2017.pdf

 

FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY AZ ÓVODAI  ÉS BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

TISZTELT SZÜLŐK!

Mezőkeresztes Város Önkormányzata, mint a Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda  fenntartója a 2017/2018. nevelési évre vonatkozó óvodai,  és a 2017. szeptember 1. napjától működő mini bölcsődei beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg.

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

 1. április 24. 8:00 16:00 óra között
  2017. április 25. 8:00 16:00 óra között
  2017. április 26. 8:00 16:00 óra között

BEIRATKOZÁS HELYE:

Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda Mezőkeresztes, József Attila u. 3.

 

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
 • a gyermek esetleges betegségét igazoló dokumentumok,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,
 • amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény.

 

AZ ÓVODAI FELVÉTEL:

Az óvodában a 2017/2018. nevelési év 2017. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig tart.

Az óvoda kötelező felvételi körzete: Mezőkeresztes város közigazgatási területe.

 

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az intézmény az Alapító Okirat alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényű: mozgáskorlátozott, enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek.)

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2017. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti.

Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja értelmében az a szülő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el, amelyért 5.000-től 150.000-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Az óvodai beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2017. május 26.

A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a szülők a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének címezve (Dr. Szombati Csaba Gábor  3441 Mezőkeresztes Dózsa György u. 30.), de az érintett óvodának átadott – jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be. Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával – elbírálás céljából – a fenntartóhoz küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

 

A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS:

A bölcsődében a 2017/2018. nevelési év 2017. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig tart.

A bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

A bölcsődei beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával. A bölcsődei felvételről a bölcsőde vezetője dönt.

 

Mezőkeresztes, 2017. március 23.

 

Dr. Szombati Csaba Gábor
jegyző

Meghívó képviselő-testületi ülésre (2017.03.23)

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.
Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

 

M E G H I V Ó

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március hó 23. napján /csütörtök/ 0900 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 

 1. Polgármesteri tájékoztatás a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, a képviselő-testület munkáját érintő várható feladatokról
  Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
  Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

 1. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása
  Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző
 1. A fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatásáról szóló 15/2016. (XII.02.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző
 1. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezéséről, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjakról szóló 10/2015. (VII.09.) rendelet módosítása
  Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző
 1. A szükséges önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése
  Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző
 1. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról
  Előadó: Majoros János polgármester

     8.Tájékoztató a 2016. évi adóbevételek alakulásáról
Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

    9. Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Tóthné Sándor Edit, Palatics Attila, Fekete Zoltán bizottsági elnökök

 1. Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról és a fenntartói hirdetmény jóváhagyása
  Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző
 1. Az óvodai felvételi körzethatárok megállapítása
  Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző
 1. A Mezőkeresztesi Központi Konyha intézményvezetői álláspályázatára beérkezett pályázat elbírálása
  Előadó: Majoros János polgármester

   13. A Mezőkeresztesért Közalapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás megtárgyalása
Előadó: Majoros János polgármester

 1. Településképi Arculati Kézikönyv készítése, a főépítésszel történő szerződéskötésre vonatkozó előterjesztés megtárgyalása
  Előadó: Majoros János polgármester
 1. Mezőkeresztes Vis Maior pályázat benyújtása
  Előadó: Majoros János polgármester
 1. Indítványok, javaslatok tárgyalása


Zárt ülés:

     1. A fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatására benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: Majoros János polgármester

     2. Az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás
Előadó: Majoros János polgármester

 1. Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2017. március 16.

 

Majoros János s.k.
polgármester

 

http://file.mezokeresztes.hu/adatok/hirdetmenyek/meghivo20170323.pdf

Tájékoztatás a zöldhulladék és a szelektív hulladék gyűjtés rendjéről 2017. évben

Ezúton tájékoztatjuk, hogy áprilistól folytatódik a zöldhulladék gyűjtése.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, a megtelt zsákokat az adott napokon, bekötözve kérjük kihelyezni a lakóingatlan elé. A szállítás alkalmával munkatársaink a kihelyezett zsák helyett új zsákot dobnak majd be a postaládába.

Első alkalommal bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhetik a hulladékot. Azonban amennyiben kommunális hulladékkal szennyezett az összegyűjtött zöld- ill. szelektívhulladék, a zsákokat nem áll módunkban elszállítani.

 

  április május június július augusztus szeptember október november december
szelektív hulladékgyűjtés

napja

7,21 5,19 2,16,30 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 1,15,29
zöld hulladék-gyűjtés

napja

13,28 12,26 9,23 7,21 4,18 1,15,29 13,27 10,24  

Szelektív hulladékgyűjtés: minden páros héten, pénteken

Zöld hulladékgyűjtés: páratlan héten, pénteken

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2017.03.13

Értesítjük a tisztelt Lakosságot és a vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen

2017. MÁRCIUS 13-ÁN

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ
VÁSÁRT tartunk.

Helyszín:

Mezőkeresztesi Vásártér

Mezőkeresztes, Kossuth utca

Az Új vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2017-ben helypénz nincs!

2017. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

(Legközelebbi vásár: 2017.04.10)

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

Kutyák veszettség elleni védőoltásáról

Kutyák veszettség elleni védőoltásáról

 

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § értelmében az állattartó köteles minden 3 hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állatorvossal beoltatni. Az oltások időpontja:

 

2017. március 14. (kedden) 900-1200

Püspökin a játszótér melletti téren

 

2017. március 21. (kedden) 1500-1800

a Sportpálya melletti téren

 2017. április 11. (kedden) 1400-1800

a Polgármesteri Hivatal B épülete mellett

 

Az oltás díja: 3.500.- Ft/eb (tartalmazza a féreghajtó árát is)

 

Kérésre lehetőség van a védőoltásnak az eb tartási helyén történő beadására

Az oltás díja: 4.000.- Ft/eb

 

Tájékoztatom, hogy a transzponderrel (microchippel) el nem látott eb nem oltható, ezért az oltás napján lehetőség van az ebek microchippel történő megjelölésére.

A transzponder behelyezés díja: 3.500.- Ft/eb

 

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § Az állattartó köteles beoltatni az ebet az alábbiak szerint:

 1. a) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
 2. b) az első oltást követően 6 hónapon belül,
 3. c) ezt követően évenként;
 4. d) az oltási könyvet megőrizni, és az oltásra magával hozni.

 

Aki a védőoltás beadatásával kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja, szabálysértést követ el és 50.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható

 

 

 

VÁROSKÁRTYA

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a

MEZŐKERESZTESI VÁROSKÁRTYA

a kártya kézhezvételtől kezdődően használható, érvényes adott év december 31-ig, ezt követően a megújítás hologramos matricával történik.

Aki még nem újította meg kártyáját, megteheti a Polgármesteri Hivatal emeletén Szabóné Csótó Tímeánál.

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2017.02.13

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu


M E G H I V Ó


Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február hó. 13. napján /hétfő/ 1300 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 

1. Polgármester tájékoztatása a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, a képviselő-testület munkáját érintő várható feladatokról

Előadó: Majoros János polgármester


2.
Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előadó: Majoros János polgármester

 

3. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása

Előadó: Majoros János polgármester

 

4. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

5. Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozat-ellenőrzési eljárás eredményéről

Előadó: Tóthné Sándor Edit az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke

 

6. A 2017. évben tervezett önkormányzati rendezvények, programok áttekintése

Előadó: Majoros János polgármester

 

7. A 2017. évben tervezett IKSZT rendezvények, programok áttekintése

Előadó: Majoros János polgármester

 

8. Beszámoló az egyházak, civil szervezetek részére a 2016. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

9. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

 10. Iskolai felvételi körzethatárok meghatározásával kapcsolatos vélemény kialakítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

11. Az önkormányzat tulajdonában lévő Dózsa Gy. u. 2/1. szám alatti üzlethelyiség bérbeadására pályázati eljárás megindítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

12.Mezőkeresztes Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 13.Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása

Előadó: Majoros János polgármester

 

14. Mezőkeresztes Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának elfogadása

Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

15.NARTHEX-M Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal kötendő vállalkozási szerződés megtárgyalása

Előadó: Majoros János polgármester

 

16.„KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 – Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” kiírt pályázat benyújtásáról

Előadó: Majoros János polgármester

 

17.Indítványok, javaslatok tárgyalása

Molnár Gyula részvételi kérelme az Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen

 

Zárt ülés

1. Könyvtárvezetői pályázat elbírálása

2. Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2017. február 06.

                                                        

                                                                                                                 Majoros János s.k.
polgármester

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2017.02.13

Értesítjük a tisztelt Lakosságot és a vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen

2017. FEBRUÁR 13-ÁN
ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ
VÁSÁRT tartunk.

Helyszín:

Mezőkeresztesi Vásártér Mezőkeresztes, Kossuth utca

Az Új vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2017-ban helypénz nincs!
2017. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

Meghívó a Magyar Nemzeti Vidék Hálózat által szervezett fórumra

 

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívjuk Önt
2017.január 31-én, kedden 14 órai kezdettel a Mezőkeresztesen

(Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér, 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. út 16.)

tartandó fórumunkra, melynek főbb témái:

 

 • A Vidékfejlesztési Program aktualitásai, az MNVH-t érintő változások
 • VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás
 • VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása
 • A LEADER program aktualitásai
 • Egyéb aktuális információk
 • Kérdések és válaszok

 

Borsodnádasd, 2017. január 25.

dr. Csuzda Gábor Balázs János
MNVH Borsod-Abaúj-Zemplén munkaszervezet-vezető
megyei területi felelős Dél-borsodi LEADER Egyesület