Legeltetési tilalom és ebzárlat 2019.03.31 – 2019.04.20

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: BO-071/ÁÉ/00353-20 12019.

Ügyintéző: dr. Kozaróczy Gábor

 

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat

3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.

hivatal@mezokeresztes.hu

Tárgy: legeltetési tilalom és ebzárlat

 

Melléklet: –

HATÁROZAT

Mezőkeresztes települések közigazgatási területére 2019. március 31. és 2019. április 20. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelek el a következők szerint:

Ebzárlat:

 • tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell
  tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a
  kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;
 • kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;
 • a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
 • Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező
  a) vadászebek,
  b) a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
  c) a katasztrófa-mentő ebek,
  d) a segítő és terápiás ebek, valamint a látássér01t embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fent foglalt korlátozás alól.
 • Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági megfigyelése az ebzárlat esetleges meghosszabbítása esetén sem tarthat kilencven napnál tovább. Amennyiben a kóborló eb vagy macska veszettség elleni oltottsága nem állapítható meg, és az állat befogása, illetve hatósági megfigyelése nem oldható meg biztonságosan, az állatot a járási főállatorvos határozatára járványügyi intézkedésként az állatvédelmi előírások megtartásával le kell ölni.
 • A rókák orális immunizálása 2019. évi tavaszi kampány keretében történő ebzárlat elrendelése az adott település kijelölt helyszínére és időpontjára szervezett, ún. összevezetéses oltás megtartását fentnevezett időszak vonatkozásában nem tiltja

Legeltetési tilalom :

 • a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecskék, lovak, szamarak, Öszvérek és sertések legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 500-1000 méteren belül kell megszervezni, bármely állatfajba tartozó állatok vándorolva történő legeltetése tilos, az állandóan legelőn tartott húshasznú szarvasmarha-állományok legeltetését – az állomány nagyságától függően – 10-20 hektáros területre kell korlátozni.

A fentieket az állattartók részére a helyben szokásos módon közhírré kell tenni.

 

Jelen határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatalnak

címzett (3525 Miskolc. Városház tér de hatóságomhoz (Mezőkövesdi Járási Hivatal 3400 Mezőkövesd, Rákóczi út 4.) 2 példányban benyújtott illetékmentes fellebbezésnek van helye.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXIL

törvény g. S-a szerint, amennyiben az ügyfél gazdálkodó szervezet, az ügyfél jogi képviselője, az ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, valamint egyéb közigazgatási hatóság, úgy elektronikus ügyintézésre köteles. Elektronikus ügyintézésre a https://tarhely.gov.hu elektronikus ügyintézési felületen keresztül van lehetősége.

Határozatom véglegessé válik, ha ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidő letelt.

INDOKOLÁS

A fentiek szerint határoztam, mert a NÉBIH elnökhelyettesétől kapott tájékoztatás szerint a rókák (és más vadonélő ragadozók) veszettség elleni orális immunizálása megyénkben 2019. március 31. és április 3. közötti időszakban történik.

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20) FVM rendelet 8. S. (5) bekezdése értelmében az érintett területeken a vakcinázás kezdetétől számított 21 napig legeltetési tilalmat és ebzárlatot kell elrendelni.

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 51. S (3) bekezdés s)-t) pontjai, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. S. (5) bekezdése és a 18. S (3) bekezdés a) pontja alapján hoztam meg.

A határozat fellebbezésre való tekintet nélküli, járványügyi intézkedésként való végrehajtását az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 42. S (1) bekezdései figyelembevételével rendeltem el.

A fellebbezés jogáról és annak módjáról az általános közigazgatási rendtartásról szó Ó 2016. évi CL. törvény (Ákr) 116. S és 118. S-ai, valamint a 383/2016. (XII.2) Korm. rendelet 14. S (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. S (2) bekezdés a) pontja és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVL törvény 16/A. S (1) bekezdése, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. S (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Mezőkövesd, 2019. március 29.

Kerékgyártó László járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

járási főállatorvos távollétében                                                dr. Kozaróczy Gábor
főállatorvos

 

Kapják:

 1. Érintett települési önkormányzat jegyzője (email)
 2. Irattár

 

 

 

 

 

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

3400 Mezőkövesd, Rákóczi út 4. Telefon: (49) 795-115; E-mail: allategeszsegugy.mezokovesd@borsod.gov.hu

 

Tájékoztató a fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatásáról

Tájékoztató
a fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatásáról
Mezőkeresztes Város Önkormányzata egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt Mezőkeresztes Város közigazgatási területén belül
a) új lakás felépítéséhez,
b) új lakás megvásárlásához,
c) használt összkomfortos lakás vásárlásához,
A támogatás mértéke 1.000.000,- Ft.
Lakásépítés céljára az önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlan megvásárlásához az ingatlan piaci értékéből 50 %-os vételárkedvezményt biztosít.
A támogatást Mezőkeresztes településen lakóhellyel rendelkező vagy letelepedni szándékozó házaspárok, élettársi kapcsolatban élők, egyedülállók, illetőleg gyermeket egyedül nevelő személyek (a továbbiakban: kérelmező) igényelhetnek Mezőkeresztesen épülő, vagy Mezőkeresztes közigazgatási területén belül lévő családi ház, lakás vásárlásához.
(2) A támogatás feltételei:
a) A támogatás iránti kérelem benyújtásakor a kérelmező, illetve házastárs, élettárs esetén az egyik fél sem töltötte be a 40. életévét.
b) A kérelmezőnek, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának a támogatással érintett lakáson kívül lakástulajdona, üdülőingatlana nincs.
c) A lakásvásárló támogatott köteles vállalni, hogy a támogatás igénybevételétől számított fél éven belül az ingatlanban lakóhelyet létesít, és azt a lakóhely létesítésétől számított 10 éven belül nem szünteti meg. A házat a lakóhely létesítéséről számított 10 éven belül nem idegeníti el.

d) Az új házat építő támogatott köteles vállalni, hogy a támogatás igénybevételétől számított 3 éven belül új lakóházat épít vagy építtet, abban lakóhelyet létesít, és azt a lakóhely létesítésétől számított 10 éven belül nem szünteti meg. Az épített családi házat a lakóhely létesítésétől számított 10 éven belül nem idegeníti el.

A támogatás elbírálásának szabályai
A támogatás iránti kérelmeket Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez (3441 Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.) évente kétszer, március 1- 31. között és szeptember 1-30. között lehet benyújtani. A beérkezett kérelmek érdemi elbírására a soron következő testületi ülésen kerül sor. A képviselő-testület a költségvetésben meghatározott keret mértékéig a kérelmező meghallgatását követően dönt.
A támogatási kérelem elbírálására a képviselő-testület jogosult. A képviselő-testület a költségvetésben meghatározott keret mértékéig a kérelmező meghallgatását követően dönt. A képviselő-testület az elbírálás során előnyben részesítheti azokat a kérelmező(ke)t, akik(k):
a) érettségivel/felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.

b) legalább 1 éve folyamatos munkavégzésre irányuló jogviszonnyal vagy határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkezik és a támogatás igénylésekor is munkaviszonyban áll(nak).
A támogatási kérelemhez csatolandó mellékletek:
a.) a vásárolni szándékozott lakásra, építés esetén telekre vonatkozóan megkötött adásvételi előszerződés, (lakás vásárlás esetén elégséges a felek közötti szándéknyilatkozat)
b.) munkaviszony fennállását bizonyító munkáltatói igazolás,
c.) házastársak esetén a házassági anyakönyvi kivonat másolata, élettársi kapcsolat esetén az ezt igazoló hatósági bizonyítvány,
d.) legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
e.) nyilatkozat arról, hogy az igénylők e rendelet szerinti vagyonnal nem rendelkeznek.

Majoros János s.k.
polgármester

 

Kérelem nyomtatvány letölthető:

http://file.mezokeresztes.hu/adatok/hirdetmenyek/A_fiatalok_lakáshoz_jutásának_helyi_támogatása_iránti_kérelemhez.pdf

A KUTYÁK VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁSÁRÓL

szuri

TÁJÉKOZTATÓ
A KUTYÁK VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁSÁRÓL

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § értelmében az állattartó köteles minden 3 hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állatorvossal beoltatni. Az oltások időpontja:

2019. április 9. (kedd) 14:00-16:00
a Püspöki játszótér mellett

2019. április 11. (csütörtök) 14:00-16:00
a Sportpálya melletti téren

2019. május 7. (kedd) 14:00-17:00
a Polgármesteri Hivatal B épülete mellett

Az oltási könyvet mindenki hozza magával.
Az oltás díja: 4.000.- Ft/eb (tartalmazza a féreghajtó árát is)

Kérésre lehetőség van a védőoltásnak az eb tartási helyén történő beadására
Az oltás díja: 4.500.- Ft/eb

Tájékoztatom, hogy a transzponderrel (microchippel) el nem látott eb nem oltható, ezért az oltás napján lehetőség van az ebek microchippel történő megjelölésére.
A transzponder behelyezés díja: 4.000.- Ft/eb

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § Az állattartó köteles beoltatni az ebet az alábbiak szerint:
a) a három hónapos kor elérésével 30 napon belül,
b) az első oltást követően 6 hónapon belül,
c) ezt követően évenként;
d) az oltási könyvet megőrizni, és az oltásra magával hozni.
Aki a védőoltás beadatásával kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja, szabálysértést követ el és 50.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható

Mezőkeresztes, 2019. március 19.
Dr. Szombati Csaba Gábor s.k.
jegyző

Meghívó Képviselő Testületi ülésre 2019.03.07

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.
Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

M E G H I V Ó

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 07. napján /csütörtök/ 0800 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 1. Polgármesteri tájékoztatás a két ülés közötti eseményekről

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Az átmeneti gazdálkodásról tájékoztatás

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2019. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról

Előadó: Majoros János polgármester

 1.  Tájékoztató a 2018. évi adóbevételek alakulásáról

Előadó: Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 1. Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról és a fenntartói hirdetmény jóváhagyása

Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 1. Az önkormányzat tulajdonában lévő Dózsa Gy. u. 6/1. szám alatti üzlethelyiség bérleti szerződésének megszüntetése és új pályázati eljárás megindítása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás elszámolása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. A Tahy Olga Városi Könyvtár beszámolója az intézmény 2018. évi működéséről

Előadó: Bódizs Nóra

 1. Indítványok, javaslatok tárgyalása

 Megjelenésére feltétlenül számítok. 

Mezőkeresztes, 2019. február 28.

Majoros János
polgármester

Lakossági tájékoztatás statisztikai felmérésről

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy Mezőkeresztes településen a KSH önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre 2019. évben.

A felmérés tárgya a munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei, illetve a lakosság utazási szokásai.

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik.

A lakosság részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 között, pénteken 8:00-14:00 a +36 80 200-766-os telefonszámon illetve a lakinfo@ksh.hu email címen további felvilágosítás kérhető.

 

Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

Zöldhulladék szállítás 2019. évben

Tisztelt Mezőkeresztesi Lakosok!

 A BMH Nonprofit Kft. 2019. márciusában indítja a házhoz menő zöldhulladék gyűjtést.

A zöldhulladék gyűjtését:

2019. március 4. – 2019. december 15.

közötti időszakban kéthetente végezzük.

A zöld hulladékot az erre rendszeresített BMH Nonprofit Kft. logójával ellátott ZÖLDHULLADÉK GYŰTŐZSÁK feliratú INGYENESEN BIZTOSÍTOTT zsákokban szállítjuk el.

A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb.

A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.

Munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem szállítják el!

Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék kerüljön!

Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban és edényekben háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.

Kérjük, a megtelt zsákokat és edényeket a gyűjtési időpontoknak megfelelően reggel 6 óráig helyezzek ki az ingatlan elé.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Telefon: +36 21 3500 111

Meghívó Képviselő Testületi ülésre 2019.02.15

M E G H I V Ó

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 15. napján /péntek/ 0800 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 10/2009.(VIII.06.) rendelet módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A gyermek intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet és határozat megtárgyalása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Beszámoló az egyházak, civil szervezetek részére a 2018. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

Előadó: Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

 1. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat feltételeinek meghatározása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének beterjesztése

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatásának felülvizsgálata

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 10/2016.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2018.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Közcélú munkák tervezése, feladatok meghatározása, rangsorolása törvényi és szervezeti változások függvényében /

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Ügyrendi Bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozat – ellenőrzési eljárás eredményéről

Előadó: az Ügyrendi Bizottság elnöke

 

 1. A polgármester 2019. évi szabadságolásának ütemterve

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának meghatározása

Előadó: Majoros János polgármester


 1. Indítványok, javaslatok tárgyalása

 Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2019. február 06.

                                                       

 Majoros János

polgármester

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2019.02.11

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot és a Vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen
2019. február 11-én

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁRT tartunk.

Mezőkeresztesi Vásártér
Mezőkeresztes, Kossuth utca

A vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2019. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

2019.03.11

2019.04.08

2019.05.13

2019.06.10

2019.07.08

2019.08.12

2019.09.09

2019.10.14

2019.11.11

2019.12.09

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100