Tájékoztató a koronavírus elleni intézkedésekről 2. (Magyar Közlöny 2020.évi 45. szám)

1444                                                                                                                                                 MAGYAR KÖZLÖNY • 2020. évi 45. szám

III. Kormányrendeletek

A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.)

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó

üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – tilos tartózkodni.

(2) A vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás.

 1. § (1) A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne

hagyják el.

(2) Ha a 70. életévét betöltött személy az (1) bekezdésben foglaltakat vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

 1. § A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti rendszeres zenés, táncos rendezvények (a továbbiakban: rendszeres zenés, táncos rendezvény) helyszínén tartózkodni tilos.

 1. § (1) Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés

helyszínén tartózkodás tilos.

 • Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés.
 • Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.
 1. § Az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatása
 2. az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak
  nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet),
 3. a mozinak,
 4. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben
  meghatározott
 5. ca) közgyűjteménynek,
 6. cb) közművelődési intézménynek,
 7. cc) közösségi színtérnek.
 8. § Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket

árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben (a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

 

 1. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
 2. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki
 3. vendéglátó üzletben,
 4. üzletben,
 5. rendszeres zenés, táncos rendezvényen,
 6. a rendezvény helyszínén, valamint
 7. az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a moziban, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteményben, közművelődési intézményben és közösségi színtérben

meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik.

(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

 1. § (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását – a 2. § (1) bekezdése és a 4. § (2) bekezdése kivételével –

a rendőrség ellenőrzi.

(2) E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

 1. § E rendelet hatálybalépésétől
 2. a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) által kiállított hivatalos okmányok kizárólag postai úton kerülnek kézbesítésre az ügyfeleknek, annak személyes átvételére az ügyfélszolgálatokon nincs lehetőség,
 3. a kormányhivatal a hivatalos iratok kézbesítésekor eltérhet a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi törvény rendelkezéseitől,
 4. az Ügyfélkapu regisztrációval már rendelkező felhasználó, a regisztrációhoz tartozó felhasználónevének megismerését a 1818 Kormányzati Ügyfélvonal telefonon keresztül biztosítja.
 5. § (1) Az innovációért és technológiáért felelős miniszter – mint a Kormány tudománypolitikáért és informatikáért felelős

tagja – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, a járvány terjedésének modellezése, elemzése céljából jogosult bármely rendelkezésre álló adat megismerésére, kezelésére.

(2) Az innovációért és technológiáért felelős minisztert a feladata ellátása érdekében az állami és önkormányzati szervek, gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek támogatni, a kért adatszolgáltatást teljesíteni kötelesek.

 1. § Az emberi erőforrások minisztere – a járványügyi hatóság közreműködésével – felméri és nyilvántartásba veszi

azoknak a közép- vagy felsőfokú egészségügyi szakképzésben, főiskolai vagy egyetemi szintű egészségügyi alapképzésben, felsőoktatásban szociális alapképzésben, valamint az egészségügyi és szociális akkreditált iskolai rendszerű szakképzésben nappali tagozaton részt vevő személyeknek az adatait, akik az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. §-a alapján az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátásába bevonhatóak.

 1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 2. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-a a következő (3) bekezdéssel égészül ki:

 

„(3) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 5. § (3) bekezdése szerint kezelt személyes adatot az adatkezelő – a rendőrség járványügyi hatósági feladatainak ellátása érdekében – a rendőrség erre irányuló megkeresése esetén a rendőrség részére haladéktalanul, ingyenesen és más adattovábbítási kötelezettségéhez képest elsőbbséggel továbbítja.”

 1. A Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében az „Az (1) bekezdés szerinti országok területéről” szövegrész helyébe
  az „A külföldről” szöveg lép.
 2. Hatályát veszti a Korm. rendelet 4. § d) pontja.
  Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.

A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.

A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el.

A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

Védőnői tájékoztató

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Védőnői Szolgálata az alábbi óvintézkedések betartását tartja szükségesnek.

A csecsemők- és kisgyermekek részére tartott orvosi tanácsadás kedden reggel a megszokott időben (8-10:00) zajlik, de a járványügyi helyzet miatt egyelőre csak a kötelező védőoltások beadása történik. A zsúfoltság megelőzése céljából a gyermekek érkezése a tanácsadásra a saját körzet védőnőjével egyeztetett időpontra történik!

1.körzet- Antal Erika Bernadett: 49/331-325

 1. körzet- Szendrei Éva: 49/331-345

A váróban a pelenkázó helyeknek megfelelő számú csecsemő, kisgyermek 1 szülőjével tartózkodhat, de belépéskor mindenkinek a kezét fertőtlenítenie kell!

Az a szülő, aki betegnek érzi magát (lázas, köhög, taknyos), ne hozza gyermekét a tanácsadóba!

Az életkorhoz kötött kötelező védőnői státuszvizsgálatok egyéni megbeszélés és egyeztetés útján az eddigieknek megfelelően folyamatosan történnek.

Szerdán várandós tanácsadásra az egészséges várandós nők saját érdekükben (az emberi érintkezések, találkozások lehető legnagyobb mértékű csökkentése céljából), szintén védőnőjükkel előre egyeztetett időpontban jöjjenek! Érkezéskor az ajtón belépve kézfertőtlenítést történik. Beteg kismamák Háziorvosukat vagy Szülész-Nőgyógyászukat keressék!

A Nemzeti Népegészségügyi Központtól kapott további útmutatásig a csecsemők, kisgyermekek és várandós nők egészségének megóvása érdekében a fentiek betartása mindenkinek kötelező!

ÉRV Zrt. tájékoztató (frissítve:2020.03.18)

 TISZTELT FELHASZNÁLÓINK!

Figyelemmel a koronavírus magyarországi terjedésével összefüggésben hirdetett rendkívüli veszélyhelyzetre, felhívjuk Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a személyes érintkezések mellőzése érdekében, a víziközmű-szolgáltatási számlájuk ellenértékét a postán, csekken történő befizetés mellett az alábbi alternatív módokon is kiegyenlíthetik.

 A későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy a befizetésekről a számlán szereplő határidőig mindenképp szíveskedjenek gondoskodni.

 Mobiltelefonon keresztüli csekkbefizetés

A Magyar Posta iCsekk mobilalkalmazásán keresztül elég a telefonnal leolvasni a csekken található QR-kódot, majd bankkártyás fizetéssel máris rendezhető a számla. Bankkártyás vásárlásnak minősül, így költségmentes.

Befizetés internetbankon keresztül

A sárga csekk akár internetbankon keresztül is befizethető. Fontos a közlemény mező kitöltése, melybe a számla sorszámát (a számla első oldalán a jobb felső sarokban található 7-tel kezdődő 10 jegyű számsor), és a Felhasználó azonosító számát (a számla első oldalán, jobb oldali bekeretezett részben található 3-al kezdődő 8 jegyű számsor) mindenképpen meg kell adni. A tranzakciónak lehet költsége.

Befizetés átutalással – akár internetbankon keresztül

Egyedi átutalással is teljesíthetők a befizetések a fentiekben megjelölt azonosítók közleményben történő feltüntetésével. Mivel banki átutalásról van szó, ennek lehet költsége.

Befizetés csekk automatán keresztül

A Magyar Posta csekk automatáiban is befizethető a készpénzátutalási megbízás. Amennyiben bankkártyával történik a befizetés, úgy a csekk eredeti formájában kerül visszaadásra az automata által, a befizetést magát pedig egy nyomtatott bizonylat igazolja. A tranzakció nem jár költséggel.

QR-kódos csekkbefizetés a Simple alkalmazáson keresztül

Három kattintással és a QR-kód leolvasásával kb. 10 másodperc alatt befizethető a csekk a Simple-ben eltárolt bankkártyával. A csekkfizetés átutalásnak minősül, mely költséggel járhat.

QR-kódos csekkbefizetés az Ön bankjának mobilalkalmazásán keresztül

Egyes bankok mobilapplikációja a csekk-beolvasásával, QR-kód leolvasásával biztosítja a készpénzátutalási megbízás teljesítését.

Banki ATM automatán keresztül

A szolgáltatás segítségével gyorsan, sorban állás nélkül, a nap 24 órájában és hétvégén is végezhet befizetést bankszámlájáról az ATM-en keresztül.

 TISZTELT FELHASZNÁLÓINK!

 Ezúton nyújtunk tájékoztatást arról, hogy a koronavírus-járványra való tekintettel, a fertőzésveszély kockázatának csökkentése érdekében, az Önök és a Munkavállalóink védelmében 2020. március 18-tól határozatlan időtartamra bezárjuk a Társaság személyes ügyfélszolgálati irodáit, ügyfélszolgálati fiókirodáit és információs pontjait.

 Társaságunk korábbi fejlesztésekkel ügyfélbarát ügyintézési módokat alakított ki. Felhasználóink a kihirdetett veszélyhelyzet fennállásáig a személyes megkeresés helyett az alábbi, kényelmes és gyors ügyintézési lehetőségek segítségével tudják az ügyeiket intézni. Az ügyfélszolgálati irodák majdani megnyitásáról a www.ervzrt.hu honlapunkon tájékoztatjuk Felhasználóinkat.

 

TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT


Telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06-80/22-42-42 ingyenesen hívható telefonszámon érhetik el Felhasználóink. A menürendszer magában foglalja a hibabejelentést, a panaszkezelést, valamint a szolgáltatással és a műszaki ügyekkel kapcsolatos ügyintézési lehetőségeket is. Automata menüpontjaink segítségével, ügyintézői közreműködés nélkül, lehetőség van mérőállás bejelentésére és folyószámla-egyenleg lekérdezésére.

 

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS MOBIL APPLIKÁCIÓ

 

Online ügyfélszolgálati felületünk a www.vizcenter.hu weboldalon érhető el, mobil applikációnk letölthető az App Store-ból és a Play Áruházból.

 

Regisztrált ügyfeleink belépést követően újabb azonosítók megadása nélkül diktálhatnak mérőállást, ami tovább rövidíti az ügyintézéshez szükséges időt. Elérhetővé válik a számlák megtekintése és letöltése pdf formátumban. Kizárólag regisztrált ügyfeleink számára elérhetővé tettük azt, hogy a részben kiegyenlített számlák még ki nem fizetett, fennmaradó összegét is kiegyenlíthetik online bankkártyás fizetési móddal.

ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

 

Sorban állás nélkül, otthonából vagy útközben egyenlítheti ki számláit. Regisztrált ügyfeleink virtuális ügyfélkapcsolati felületen tekinthetik meg és fizethetik be számláikat az OTP SimplePay alkalmazáson keresztül. A funkció mind az online ügyfélszolgálati felületen, mind a mobil applikáción elérhető, biztonságos és ügyfélbarát számlakiegyenlítési lehetőséget teremt Felhasználóink számára.

DOKUMENTUMOK BEKÜLDÉSE POSTAI ÚTON VAGY E-MAILBEN

Kitöltött nyomtatványainkat – mellékleteivel együtt – megküldhetik számunkra postai úton az ÉRV. Zrt. 3701 Kazincbarcika, Pf. 117. címre, vagy e-mailben az ugyfelszolgalat@ervzrt.hu elektronikus levélcímre.

 

JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK ÉS KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK SZÍVES EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT!


TISZTELETTEL: ÉRV. ZRT

 

 

 

Tájékoztató a koronavírus elleni intézkedésről 1. (Magyar Közlöny 2020. évi 39-40.szám)

1354                                                                                                                                                 MAGYAR K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 39. szám

III. Kormányrendeletek

A Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelete veszélyhelyzet kihirdetéséről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében,

a 2. és 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. A veszélyhelyzet kihirdetése
 2. § A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

 1. § (1) A Kormány a veszélyhelyzet elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelöli ki.

(2) A miniszterelnököt az (1) bekezdés szerinti feladatának ellátásában Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs segíti.

 1. § (1) A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek.
 • A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja.
 • A Kormány az állampolgárok együttműködését kéri a különleges jogrenddel járó intézkedések végrehajtásában.
 1. Záró rendelkezések
 2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

 

1356                                                                                                                                                    MAGYAR KÖZLÖNY • 2020. évi 40. szám

III. Kormányrendeletek

A Kormány 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelete

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről

A Kormány

az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása Magyarország és a Szlovén Köztársaság, valamint Magyarország és az Osztrák Köztársaság határán
 2. § A Kormány – a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről szóló, 2016. március 9-i

(EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikk (1) bekezdése alapján – Magyarország és a Szlovén Köztársaság, valamint Magyarország és az Osztrák Köztársaság határán a határellenőrzést ideiglenesen visszaállítja.

 1. A zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési szabályok
 2. § (1) Az Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és az Iráni Iszlám Köztársaság területéről

nemzetközi személyszállítást végző

 1. vasúti jármű,
 2. autóbusz, valamint
 3. – a leszállás nélküli áthaladás esetét kivéve – polgári légijármű

Magyarország területére nem léphet be.

(2) Az Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és az Iráni Iszlám Köztársaság területéről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére nem léphetnek be.

 1. § (1) Az Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és az Iráni Iszlám Köztársaság területéről érkező

magyar állampolgárok

 1. a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton esnek át, amely eltűrésére kötelesek,
 2. akiknél az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját állapítja meg, a kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre,
 3. akiknél az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, kötelesek 14 napra lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön otthoni járványügyi megfigyelésnek magukat alávetni (a továbbiakban: hatósági házi karantén), azzal, hogy
 4. ca) a kijelölt járványügyi hatóság e személyeket nyilvántartásba veszi,
 5. cb) a hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartását az általános rendőrségi feladatok

ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) ellenőrzi,

 1. akiknél az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, de nem rendelkeznek Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,
 2. da) a hatóság előírásainak megfelelően elhagyják Magyarország területét, vagy
 3. db) a kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre.

(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerint a hatósági házi karanténban tartózkodók ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

 

 1. § E rendelet hatálybalépésétől
 2. a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek,
 3. a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása tilos,
 4. az összehangolt védekezés érdekében köznevelési intézményben rendkívüli szünetet az intézményvezető, a jegyző, valamint az Oktatási Hivatal nem rendelhet el,
 5. zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos, azzal, hogy e korlátozás érvényesítése a rendező, valamint a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége,
 6. a Külföldi Nyelvtanulási Program felfüggesztésre kerül,
 7. a külföldre irányuló iskolai kirándulás tilos, a már lefoglalt, külföldre irányuló iskolai kirándulást le kell
 8. § Az a nem magyar állampolgár, aki a 2. §-ban meghatározott – a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi
 9. törvény 361. § (1) bekezdésébe ütköző – zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési szabályokat megszegi, Magyarország területéről kiutasításra, kitoloncolásra kerül.
 10. Rendkívüli intézkedések
 11. § (1) E rendelet hatálybalépésétől
 12. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti egészségügyi dolgozók,
 13. a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti hivatásos, szerződéses állományú katonák és a tényleges katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák,
 14. a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény szerinti honvédelmi alkalmazottak,
 15. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak,
 16. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény szerint foglalkoztatottak, valamint
 17. a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti kormánytisztviselők

Magyarország területét csak az ágazat irányításáért felelős miniszter külön engedélyével hagyhatják el.

 • E rendelet hatálybalépésétől a minisztériumok és a Miniszterelnöki Kormányiroda esetében külföldi kiküldetés elrendelésére a miniszter, illetve a miniszterelnök külön engedélyével kerülhet sor.
 • Az (1) és (2) bekezdés szerinti engedély a foglalkoztatottak meghatározott csoportjára is kiadható.
 1. § (1) A Magyar Honvédség – jogszabályban meghatározottakra figyelemmel – közreműködik a veszélyhelyzettel

összefüggő rendvédelmi intézkedések végrehajtása során, támogatja a rendőrséget és a hivatásos katasztrófavédelmi szervet szakfeladatainak ellátása során.

(2) A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi Intézetei a NATO Egészségügyi Kiválósági Központtal együttműködésben az intézkedési javaslatait folyamatosan megküldi a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs vezetőjének.

 1. § A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik azon EGT-állampolgár, aki állandó tartózkodásra jogosult, és ezt

a jogát állandó tartózkodási kártyával igazolja.

 1. Záró rendelkezések
 2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 1. § Felhatalmazást kap
 2. a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter az állami tulajdonú, létfontosságú infrastruktúra részét képező gazdasági társaságok tekintetében működőképességet garantáló különleges szabályok megalkotására,
 3. a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi mobilitási programok felfüggesztésére.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

TÁJÉKOZTATÁS a március 15-ei ünnepi megemlékezésről

É Mezőkeresztes Város Önkormányzat

 

3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046

e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu     www.mezokeresztes.hu

 

TÁJÉKOZTATÁS

 a március 15-ei ünnepi megemlékezésről


Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az 1848-as forradalomról és szabadságharcról történő megemlékezést, tekintettel a kialakult egészségügyi veszélyhelyzetre Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2020. március 15-ére tervezett időpontban

nem tartja meg.

 

Döntésünk során figyelembe vettük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népegészségügyi Főosztály és Operatív Törzs ajánlását az emberek biztonsága érdekében.

 

Mezőkeresztes, 2020. március 11.

 

Majoros János

polgármester

sk

Meghívó képviselő-testületi ülésre 2020.03.11

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

 

M E G H I V Ó

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. március hó 11. napján /szerda/ 800 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.


A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 

 1. Tájékoztatás az átmeneti gazdálkodásról

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2020-2024. évekre vonatkozó gazdasági programjának tárgyalása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Beszámoltatás az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 2019. évi működéséről

Előadó: Molnárné Pónuzs Andrea IKSZT munkatárs

 

 1. A 2020. évben tervezett önkormányzati rendezvények, programok áttekintése

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Beszámoló az egyházak, civil szervezetek részére a 2019. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

Előadó: dr. Szombati Csaba jegyző

 

 1. A 109/2019.(XI.07.) önkormányzati határozat módosítása

Előadó: dr. Szombati Csaba jegyző

 

 1. Óvodai felvételi körzethatár megállapítása

Előadó: dr. Szombati Csaba jegyző

 

 1. Indítványok, javaslatok

Előadó: Majoros János polgármester

 • Faragó Zoltán által felajánlott szobor elhelyezése

 

 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2020. március 5.

 

Majoros János

polgármester

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2020.03.09

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot
és a Vásározó Kereskedőket,
hogy Mezőkeresztesen
2020. március 09-én

ORSZÁGOS ÁLLAT ÉS KIRAKODÓ
VÁSÁRT  tartunk.

Mezőkeresztesi Vásártér

Mezőkeresztes, Kossuth utca

A vásártér a Város határában Csincse település irányába található

A helyeket 05:00- tól lehet elfoglalni.

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

2020. évben vásár időpontok
2020.04.13
2020.05.11
2020.06.08
2020.07.13
2020.08.10
2020.09.14
2020.10.12
2020.11.09
2020.12.14

Ebek veszettség elleni védőoltása

TÁJÉKOZTATÓ

A Kutyák veszettség elleni         védőoltásáról

 Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § értelmében az állattartó köteles minden 3 hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állatorvossal beoltatni. Az oltások időpontja:

 2020. március 10. (kedd) 1400-1600

a Püspöki játszótér  mellett

 2020.március 17. (kedd) 1400-1600

a Sportpálya melletti téren

2020.április 15. (szerda) 1400-1700

a Polgármesteri Hivatal B épülete előtt

 

Az oltási könyvet mindenki hozza magával.

Az oltás díja: 4.000.- Ft/eb (tartalmazza a féreghajtó árát is)

 

Kérésre lehetőség van a védőoltásnak az eb tartási helyén történő beadására

Az oltás díja: 4.500.- Ft/eb

 

Tájékoztatom, hogy a transzponderrel (microchippel) el nem látott eb nem oltható, ezért az oltás napján lehetőség van az ebek microchippel történő megjelölésére.

A transzponder behelyezés díja: 4.000.- Ft/eb

 

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § Az állattartó köteles beoltatni az ebet az alábbiak szerint:

 1. a) a három hónapos kor elérésével 30 napon belül,
 2. b) az első oltást követően 6 hónapon belül,
 3. c) ezt követően évenként;
 4. d) az oltási könyvet megőrizni, és az oltásra magával hozni.

Aki a védőoltás beadatásával kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja, szabálysértést követ el és 50.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható

Mezőkeresztes, 2020. március 3.

Dr. Szombati Csaba Gábor s.k.
jegyző