PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

 

 

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzata (Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.) az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 10/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet alapján, valamint a Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2017.(IV.12.) számú határozata értelmében, nyilvános pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában álló, mezőkeresztesi nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására:

 

Cím, hrsz.
(Mezőkeresztes)
Jelleg,

Terület
(m2)

Komfortfokozat bérleti díj
Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 6/2.  

üzlethelyiség

108 m2

összkomfortos 800,- Ft + ÁFA/m2/hó

 

A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 6/2. szám alatti ingatlan bérbevételére” jeligével ellátva, a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal (Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.) 4. szobájában kell személyesen benyújtani.

Ügyintéző: Dr. Hegedűs Marianna, telefon: 06-49/530-100.

Pályázatok beadási határideje: 2017. május 12. 9:00 óra;
A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha a pályázat ezen időpontig a fent megjelölt címre megérkezik. A határidőn túl érkezett pályázat érvénytelen.

Pályázatok bontásának időpontja, helyszíne: 2017. május 12.  11:00 óra;
Mezőkeresztes Város Önkormányzata (Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.) A pályázatok bontásán a pályázók – külön értesítés nélkül – vehetnek részt. A pályázatok bontását az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság végzi.

A képviselő-testület döntése a beadott pályázatokról: 2017. május 31. napjáig.

Pályázati feltételek és tájékoztató:

 1. Az ingatlanokra természetes személyek pályázhatnak, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak.
 2. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek legfeljebb 5 évre adható bérbe.
 3. Az írásban benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell
 4. a) a pályázó nevét, székhelyét, levelezési címét, tevékenységének megnevezését,
 5. b) kötetlen rendeltetés esetén a tervezett felhasználás célját,
 6. c) nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról.

A pályázat elbírása során csak azokat a pályázati ajánlatokat lehet figyelembe venni, amelyeket a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően nyújtottak be.

 1. A pályázatnak tartalmazni kell annak vállalását, hogy az óvadék összegét az elbírálásra jogosult döntését követő 5 munkanapon belül az Önkormányzat 55100203 -12000502 számú költségvetési számlájára befizeti. A bérlő köteles 2 havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizetni a bérleti szerződés megkötésekor.
 2. Az ingatlan megtekintésére – előzetes telefonos egyeztetést követően van lehetőség.
 3. Előnyben részesül az a pályázó, aki
  1. a rendeletben meghatározott bérleti díj fölötti, legmagasabb bérleti díj összegének megfizetését vállalja;
  2. az óvadék összegétől magasabb óvadék összeget ajánl meg;
  3. a bérleti díj meghatározott részének előre, egy összegben történő megfizetését vállalja;
  4. az adott területen hiányzó szolgáltatást biztosít.
 4. Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
  1. a pályázat beadására megadott határidő után nyújtották be,
  2. hiányos,
  3. valótlan adatokat tartalmaz.

 

 1. A pályázat, valamint a becsatolt mellékletek minden oldalát aláírással kell ellátni.
 2. A bérleti szerződést a döntés közlésétől számított 8 napon belül kell megkötni.. Az Önkormányzat fenntartja annak a jogát, hogy a bérleti szerződés megkötéséig a pályázati eljárást bármikor, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja. A pályázó a pályázat beadási határideje lejártáig benyújtott pályázatát bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2017.04.10

Értesítjük a tisztelt Lakosságot és a vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen

2017. ÁPRILIS 10-ÉN
ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ
VÁSÁRT tartunk.

Mezőkeresztesi Vásártér

Mezőkeresztes, Kossuth utca

Az Új vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2017-ben helypénz nincs!

 1. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

Ingyenes kukacsere

Tisztelt Lakosság!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 138/2016.(XI.10.) számú határozatában döntött az elhasználódott (törött, használhatatlan) KÉK színű kukaedények cseréjéről.

A hulladékgyűjtő edényzetek cseréjére az alábbi időpontokban és helyszínen lesz lehetőség:

Helyszín:            Volt PÉKSÉG udvara (Mezőkeresztes, Ságvári u.)

Időpontok:

2017. április 7. (péntek)    7-19 óráig

2017.április 8. (szombat)  7-19 óráig

2017.április 21.(péntek)    7-19 óráig

2017.április 22. (szombat)7-19 óráig

Az edényeket kizárólag KIMOSOTT ÁLLAPOTBAN áll módunkban átvenni! Cserére az érvényes szemétszállítási szerződéssel rendelkező lakos jogosult.

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

TISZTELT INGATLAN TULAJDONOS!

TISZTELT INGATLAN TULAJDONOS!

 

Tájékoztatom Önt arról, hogy az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EÜM együttes rendelet szerint a tulajdonos kötelezettsége gondoskodni:

– az ingatlan előtti járdaszakasz és az úttestig terjedő teljes terület,

– a járda melletti árok és műtárgyai

tisztántartásáról, csapadékvíz és más hulladék eltávolításáról.

A közösségi együttélés szabályairól szóló 11/2015. (VII. 9.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése szerint az ingatlanáról, a közterületre nyúló fák, bokrok és élő sövény visszavágásáról a tulajdonosnak kell gondoskodni.

A fentiekre hivatkozva kérem Önt, hogy az ingatlana előtt levő fákat, bokrokat gallyazza, metssze le úgy, hogy az a járdán és a közúton történő közlekedést ne akadályozza és ez által az útpadkák sem lesznek terhelésnek kitéve.

 

                                          Mezőkeresztes Város Önkormányzata

LOMTALANÍTÁS 2017.04.04-ÉN

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy

2017.04.04-én (KEDDEN)

a település lomtalanítását végzik.

A lomtalanítás díjmentes!!!
A lomtalanítás nem foglalja magában a veszélyes hulladék (gumiabroncs, akkumulátor, hűtőszekrény, TV készülék, festék, olajszármazékok, zöld hulladék stb.) elszállítását.

FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY AZ ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

http://file.mezokeresztes.hu/esemenyek/beiratkozas2017.pdf

 

FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY AZ ÓVODAI  ÉS BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

TISZTELT SZÜLŐK!

Mezőkeresztes Város Önkormányzata, mint a Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda  fenntartója a 2017/2018. nevelési évre vonatkozó óvodai,  és a 2017. szeptember 1. napjától működő mini bölcsődei beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg.

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

 1. április 24. 8:00 16:00 óra között
  2017. április 25. 8:00 16:00 óra között
  2017. április 26. 8:00 16:00 óra között

BEIRATKOZÁS HELYE:

Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda Mezőkeresztes, József Attila u. 3.

 

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
 • a gyermek esetleges betegségét igazoló dokumentumok,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,
 • amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény.

 

AZ ÓVODAI FELVÉTEL:

Az óvodában a 2017/2018. nevelési év 2017. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig tart.

Az óvoda kötelező felvételi körzete: Mezőkeresztes város közigazgatási területe.

 

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az intézmény az Alapító Okirat alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényű: mozgáskorlátozott, enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek.)

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2017. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti.

Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja értelmében az a szülő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el, amelyért 5.000-től 150.000-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Az óvodai beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2017. május 26.

A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a szülők a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének címezve (Dr. Szombati Csaba Gábor  3441 Mezőkeresztes Dózsa György u. 30.), de az érintett óvodának átadott – jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be. Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával – elbírálás céljából – a fenntartóhoz küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

 

A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS:

A bölcsődében a 2017/2018. nevelési év 2017. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig tart.

A bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

A bölcsődei beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával. A bölcsődei felvételről a bölcsőde vezetője dönt.

 

Mezőkeresztes, 2017. március 23.

 

Dr. Szombati Csaba Gábor
jegyző

Meghívó képviselő-testületi ülésre (2017.03.23)

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.
Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

 

M E G H I V Ó

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március hó 23. napján /csütörtök/ 0900 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 

 1. Polgármesteri tájékoztatás a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, a képviselő-testület munkáját érintő várható feladatokról
  Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
  Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

 1. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása
  Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző
 1. A fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatásáról szóló 15/2016. (XII.02.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző
 1. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezéséről, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjakról szóló 10/2015. (VII.09.) rendelet módosítása
  Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző
 1. A szükséges önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése
  Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző
 1. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról
  Előadó: Majoros János polgármester

     8.Tájékoztató a 2016. évi adóbevételek alakulásáról
Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

    9. Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Tóthné Sándor Edit, Palatics Attila, Fekete Zoltán bizottsági elnökök

 1. Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról és a fenntartói hirdetmény jóváhagyása
  Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző
 1. Az óvodai felvételi körzethatárok megállapítása
  Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző
 1. A Mezőkeresztesi Központi Konyha intézményvezetői álláspályázatára beérkezett pályázat elbírálása
  Előadó: Majoros János polgármester

   13. A Mezőkeresztesért Közalapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás megtárgyalása
Előadó: Majoros János polgármester

 1. Településképi Arculati Kézikönyv készítése, a főépítésszel történő szerződéskötésre vonatkozó előterjesztés megtárgyalása
  Előadó: Majoros János polgármester
 1. Mezőkeresztes Vis Maior pályázat benyújtása
  Előadó: Majoros János polgármester
 1. Indítványok, javaslatok tárgyalása


Zárt ülés:

     1. A fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatására benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: Majoros János polgármester

     2. Az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás
Előadó: Majoros János polgármester

 1. Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2017. március 16.

 

Majoros János s.k.
polgármester

 

http://file.mezokeresztes.hu/adatok/hirdetmenyek/meghivo20170323.pdf

Tájékoztatás a zöldhulladék és a szelektív hulladék gyűjtés rendjéről 2017. évben

Ezúton tájékoztatjuk, hogy áprilistól folytatódik a zöldhulladék gyűjtése.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, a megtelt zsákokat az adott napokon, bekötözve kérjük kihelyezni a lakóingatlan elé. A szállítás alkalmával munkatársaink a kihelyezett zsák helyett új zsákot dobnak majd be a postaládába.

Első alkalommal bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhetik a hulladékot. Azonban amennyiben kommunális hulladékkal szennyezett az összegyűjtött zöld- ill. szelektívhulladék, a zsákokat nem áll módunkban elszállítani.

 

  április május június július augusztus szeptember október november december
szelektív hulladékgyűjtés

napja

7,21 5,19 2,16,30 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 1,15,29
zöld hulladék-gyűjtés

napja

13,28 12,26 9,23 7,21 4,18 1,15,29 13,27 10,24  

Szelektív hulladékgyűjtés: minden páros héten, pénteken

Zöld hulladékgyűjtés: páratlan héten, pénteken

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2017.03.13

Értesítjük a tisztelt Lakosságot és a vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen

2017. MÁRCIUS 13-ÁN

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ
VÁSÁRT tartunk.

Helyszín:

Mezőkeresztesi Vásártér

Mezőkeresztes, Kossuth utca

Az Új vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2017-ben helypénz nincs!

2017. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

(Legközelebbi vásár: 2017.04.10)

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

Kutyák veszettség elleni védőoltásáról

Kutyák veszettség elleni védőoltásáról

 

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § értelmében az állattartó köteles minden 3 hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állatorvossal beoltatni. Az oltások időpontja:

 

2017. március 14. (kedden) 900-1200

Püspökin a játszótér melletti téren

 

2017. március 21. (kedden) 1500-1800

a Sportpálya melletti téren

 2017. április 11. (kedden) 1400-1800

a Polgármesteri Hivatal B épülete mellett

 

Az oltás díja: 3.500.- Ft/eb (tartalmazza a féreghajtó árát is)

 

Kérésre lehetőség van a védőoltásnak az eb tartási helyén történő beadására

Az oltás díja: 4.000.- Ft/eb

 

Tájékoztatom, hogy a transzponderrel (microchippel) el nem látott eb nem oltható, ezért az oltás napján lehetőség van az ebek microchippel történő megjelölésére.

A transzponder behelyezés díja: 3.500.- Ft/eb

 

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § Az állattartó köteles beoltatni az ebet az alábbiak szerint:

 1. a) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
 2. b) az első oltást követően 6 hónapon belül,
 3. c) ezt követően évenként;
 4. d) az oltási könyvet megőrizni, és az oltásra magával hozni.

 

Aki a védőoltás beadatásával kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja, szabálysértést követ el és 50.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható