1. Melléklet a 217/ 2017. (XII.21.) számú Képviselő-testületi határozathoz

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Mezőkeresztes Város Önkormányzata (Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.) az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 10/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet alapján, valamint a Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/ 2017. (XII.21.) számú határozata értelmében, nyilvános pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában álló, mezőkeresztesi nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására:

Cím, hrsz.
(Mezőkeresztes)

Jelleg,

Terület
(m2)

Komfortfokozat bérleti díj

Mezőkeresztes

Dózsa Gy. u. 2/1.

 

      üzlethelyiség

45 m2

összkomfortos

800,- Ft /m2/hó

 

A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Mezőkeresztes,  Dózsa Gy. u. 2/1.  szám alatti ingatlan bérbevételére” jeligével ellátva, a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal (Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.) 4. szobájában kell személyesen benyújtani.

Ügyintéző: Dr. Hegedűs Marianna, telefon: 06-49/530-100.

Pályázatok beadási határideje: 2018. január 15. 14:00 óra                  
A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha a pályázat ezen időpontig a fent megjelölt címre megérkezik. A határidőn túl érkezett pályázat érvénytelen.

Pályázatok bontásának időpontja, helyszíne: 2018. január 15. 14:30 óra                  
Mezőkeresztes Város Önkormányzata (Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.) A pályázatok bontásán a pályázók – külön értesítés nélkül – vehetnek részt. A pályázatok bontását az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság végzi.

A képviselő-testület döntése a beadott pályázatokról: legkésőbb 2018. január 31.  napjáig.

Pályázati feltételek és tájékoztató:

 1. Az ingatlanokra természetes személyek pályázhatnak, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak.
 2. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek legfeljebb 5 évre adható bérbe.
 3. Az írásban benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell
 4. a) a pályázó nevét, székhelyét, levelezési címét, tevékenységének megnevezését,
 5. b) kötetlen rendeltetés esetén a tervezett felhasználás célját,
 6. c) nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról.

A pályázat elbírása során csak azokat a pályázati ajánlatokat lehet figyelembe venni, amelyeket a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően nyújtottak be.

 1. A pályázatnak tartalmazni kell annak vállalását, hogy az óvadék összegét az elbírálásra jogosult döntését követő 5 munkanapon belül az Önkormányzat 55100203 -12000502 számú költségvetési számlájára befizeti. A bérlő köteles 2 havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizetni a bérleti szerződés megkötésekor.
 2. Az ingatlan megtekintésére telefonos egyeztetést követően van lehetőség.
 3. Előnyben részesül az a pályázó, aki
  1. a rendeletben meghatározott bérleti díj fölötti, legmagasabb bérleti díj összegének megfizetését vállalja;
  2. az óvadék összegétől magasabb óvadék összeget ajánl meg;
  3. a bérleti díj meghatározott részének előre, egy összegben történő megfizetését vállalja;
  4. az adott területen hiányzó szolgáltatást biztosít.
 4. Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
  1. a pályázat beadására megadott határidő után nyújtották be,
  2. hiányos,
  3. valótlan adatokat tartalmaz.

 

 1. A pályázat, valamint a becsatolt mellékletek minden oldalát aláírással kell ellátni.
 2. A bérleti szerződést a döntés közlésétől számított 8 napon belül kell megkötni. Az Önkormányzat fenntartja annak a jogát, hogy a bérleti szerződés megkötéséig a pályázati eljárást bármikor, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja. A pályázó a pályázat beadási határideje lejártáig benyújtott pályázatát bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.