Mezőkeresztes Város Önkormányzata

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tahy Olga Városi Könyvtár

könyvtárvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. január 1-től 2023. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3441 Mezőkeresztes, Összekötő utca 28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

könyvtárvezetői feladatok ellátása, felel az intézmény hatékony és törvényes működéséért, szervezi, irányítja az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét, ellátja az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér és a Tájház szakmai irányítását, szervezését operatív feladatait.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga vagy főiskolai könyvtárosi képzettség,
 •         felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének megfelelő jogviszonyban eltöltött – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •         büntetlen előélet (és nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         könyvtárban és közművelődési intézményben eltöltött vezetői gyakorlat
 •         helyismerettel rendelkezés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 •         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
 •         a szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 •         a közalkalmazotti jogviszony lésítéséhez 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigényléséről szóló igazolás
 •         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 •         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik,
 •         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt bizottsági és képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásához hozzájárul,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző nyújt, a 06-49/530-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Mezőkeresztes Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3441 Mezőkeresztes, Dózsa György utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKR/3625/2018. , valamint a munkakör megnevezését: könyvtárvezető.
 •         Elektronikus úton Majoros János polgármester részére a hivatal@mezokeresztes.hu E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Majoros János polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György utca 30. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 21.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

*******************************************************************************************

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőkeresztesi Egyesített Szociális Intézmény

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. január 1-től 2023. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3441 Mezőkeresztes, Táncsics M. utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondoskodik a nappali ellátásban résztvevők számára naponta hasznos időtöltésről, megfelelő programokról, melyek az idősek mindennapjait változatossá, élménydússá teszik. Vezeti az előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatásokat, jelentéseket. Irányítja a beosztott gondozónők munkáját és az étkeztetési feladatokat. Vezeti az intézményt, felelős az intézmény szakmai munkájáért, az intézmény működését érintő pénzügyi, gazdasági feladatokért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott képesítési előírások,
 •         A 257/2000.(XII.26.) Korm .rend. 3.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         szociális szakvizsga
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 •         Az ESZI intézményének ismerete

Elvárt kompetenciák:

 •         Kiváló szintű magas szintű szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség, empátiás készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         szakmai önéletrajz
 •         iskolai végzettséget igazoló dokumentumok
 •         az intézmény vezetésére vonatkozó helyzetelemzés és vezetői program
 •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét, és hogy, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 •         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul
 •         nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 •         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti
 •         nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testület ülésén a pályázattal összefüggő előterjesztés tárgyalását nyílt vagy zárt ülés keretében kéri lebonyolítani

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző nyújt, a 06-49/530-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Mezőkeresztes Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3441 Mezőkeresztes, Dózsa György utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKR/3839/2018. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
 •         Elektronikus úton Majoros János polgármester részére a hivatal@mezokeresztes.hu E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Majoros János polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György utca 30. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt az érvényes pályázatokról a 2018. december hónapban tartandó rendes ülésén.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezokeresztes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

*******************************************************************************************

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha

konyhai intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. január 1-től 2023. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3441 Mezőkeresztes, Összekötő utca 28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti és irányítja Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha munkáját, ellátja az ehhez kapcsolódó tervezési, szervezési és ellenőrzési feladatokat, gondoskodik az élelmezési anyagok naprakész nyilvántartásának vezetéséről. Felelős a főzőkonyhában előállított ételek minőségéért, mennyiségéért, az ételek kiadásáért. Összehangolja és ellenőrzi a konyhai dolgozók tevékenységét, étlapot állít össze. Összeállítja a nyersanyagszükségletet, gondoskodik azok beszerzéséről, a megkötött szerződések szerint. Nyilvántartja és ellenőrzi a raktárkészletet, elkészíti a nyersanyagkiszabást. Felelős a Mezőkeresztes Városi Konyha élelmiszer biztonságáért, a konyha rendeltetésszerű működéséért. Betartja és betartatja a HACCP, a közegészségügyi, járványügyi és egyéb vonatkozó jogszabályokat, előírásokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség vagy szakirányú felsőfokú szakképesítés, ,
 •         szakirányú végzettségnek megfelelő mkunkakörben eltöltött – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         helyismerettel rendelkezés
 •         önkormányzati és/vagy köznevelési intézményben eltöltött szakmai szakirányú vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         szakmai önéletrajz
 •         iskolai végzettséget igazoló dokumentumok
 •         az intézmény vezetésére vonatkozó helyzetelemzés és vezetői program
 •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét, és hogy, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 •         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul
 •         nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 •         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti
 •         nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testület ülésén a pályázattal összefüggő előterjesztés tárgyalását nyílt vagy zárt ülés keretében kéri lebonyolítani

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző nyújt, a 06-49/530-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Mezőkeresztes Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3441 Mezőkeresztes, Dózsa György utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKR/3838/2018. , valamint a munkakör megnevezését: konyhai intézményvezető.
 •         Elektronikus úton Majoros János polgármester részére a hivatal@mezokeresztes.hu E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Majoros János polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György utca 30. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt az érvényes pályázatokról a 2018. december hónapban tartandó rendes ülésén.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezokeresztes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.