Mezőkeresztes  Városi  Önkormányzat  (3441  Mezőkeresztes,  Dózsa György u. 30..)  Mezőkeresztes  II.  számú  felnőtt  háziorvosi körzet ellátási területén háziorvosi feladatok ellátására pályázatot hirdet.

Ellátandó feladat:

  • a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt háziorvosi feladatok ellátása,
  • területi ellátási kötelezettséggel, kártyaszám: 1494
  • vállalkozási formában
  • az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésben rögzített feltételek szerint.

Munkavégzés  helye:  3441  Mezőkeresztes,  Dózsa György u. 8. alatti  önkormányzati  tulajdonú  II. számú felnőtt körzet rendelője.

Pályázati feltételek:

–  az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben,  továbbá  a  háziorvosi,  a  házi  gyermekorvosi  és  fogorvosi  tevékenységről  szóló  4/2000.  (II.  25.)  EüM  rendeletben előírt feltételek megléte, valamint,

–  a praxisengedélyhez szükséges jogszabályokban előírt feltételek igazolása,

–  cselekvőképesség,

–  a pályázó büntetlen előéletű, illetve nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

–  saját személygépkocsi, „B” kategóriás jogosítvány.

Csatolandó dokumentumok:

– jogszabályban meghatározott iskolai végzettség, diploma másolata,

– képesítést igazoló okiratok másolata,

– részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,

–  három  hónapnál  nem  régebbi  hatósági  erkölcsi  bizonyítvány  annak  igazolására,  hogy büntetlen  előéletű  és  nem  áll  foglalkozástól  eltiltás  hatálya  alatt,  illetve  a  hatósági  erkölcsi bizonyítvány  megkéréséről  szóló  igazolás  másolata,

– orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata,

– Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása,

– Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság igazolása,

– nyilatkozat, amelyben a  pályázó hozzájárul, hogy a  pályázati anyag elbírálásában résztvevők a  pályázatot megismerjék és abba betekintsenek,

– a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A  pályázat  benyújtásának  határideje:  az  Egészségügyi  Közlönyben  történő  megjelenéstől  számított  30  napon  belül.

A  pályázat elbírálása: a  pályázat elbírálásáról Mezőkeresztes Városi Önkormányzat képviselő-testülete dönt a  pályázati  határidő  lejártát  követő  30  napon  belül.  A  feladatellátási  szerződés  tervezetét  Mezőkeresztes  Város  Jegyzője  a  pályázatok  elbírálását  megelőzően  a  pályázók  rendelkezésére  bocsátja.  A  képviselő-testület  fenntartja  a  jogot,  hogy  a  pályázatot  indokolás  nélkül  eredménytelennek  nyilvánítsa,  és  nem  vállalja  semmilyen,  a  beadott  pályázat eredményéből keletkező kár, felmerült költség megtérítését.

Az álláshely betöltésének időpontja: vállalkozási formában a feladatellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően.

A feladat ellátásának időtartama és az egyéb feltételek biztosítása: vállalkozási formában történő feladatellátás esetén Mezőkeresztes Városi Önkormányzat határozatlan időre szóló feladatellátási szerződést köt.

A feladatellátáshoz szükséges orvosi rendelőt az önkormányzat bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül biztosítja.

Igény esetén a háziorvosi rendelő emeletén egy 80 m2-es összkomfortos szolgálati lakás biztosított.

Pályázat benyújtása: postai úton vagy személyesen Mezőkeresztes Városi Önkormányzat 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 30.  címre  zárt  borítékban  – „Háziorvosi  pályázat  a  II.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátására”  –  megjelöléssel  megküldve.

További információ kérhető: Mezőkeresztes Város Polgármesterétől és Jegyzőjétől, telefonszám: (49) 530-100

A pályázat további közzétételének helye: Mezőkeresztes város honlapja www.mezokeresztes.hu

Megszakítás