Mezőkeresztes Város Önkormányzata

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőkeresztesi Egyesített Szociális Intézmény

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. május 10-től 2023. május 09-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3441 Mezőkeresztes, Táncsics Mihály utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondoskodik a nappali ellátásban résztvevők számára naponta hasznos időtöltésről, megfelelő programokról, melyek az idősek mindennapjait változatossá, élménydússá teszik. Vezeti az előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatásokat, jelentéseket. Irányítja a beosztott gondozónők munkáját és az étkeztetési feladatokat. Vezeti az intézményt, felelős az intézmény szakmai munkájáért, az intézmény működését érintő pénzügyi, gazdasági feladatokért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott felsőfokú szakképzettség,
 •         A 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet 3.§ (3) bekezdése alapján – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         szociális szakvizsga,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Az ESZI intézményének ismerete

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •         Kiváló szintű magas szintű szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség, empátiás készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         szakmai önéletrajz
 •         iskolai végzettséget igazoló dokumentumok
 •         az intézmény vezetésére vonatkozó helyzetelemzés és vezetői program
 •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét, és hogy, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 •         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 •         nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testület ülésén a pályázattal összefüggő előterjesztés tárgyalását nyílt vagy zárt ülés keretében kéri lebonyolítani
 •         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti
 •         nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szombati Csaba Gábor jegyző nyújt, a 06-49/530-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Mezőkeresztes Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3441 Mezőkeresztes, Dózsa György utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKR/162/2018. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
 •         Személyesen: Majoros János polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György utca 30. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt az érvényes pályázatokról a 2018. április hónapban tartandó rendes ülésén. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezokeresztes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

*******************************************************************************************************************************************

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. április 1-től 2023. március 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3441 Mezőkeresztes, Összekötő utca 28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti és irányítja Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha munkáját, ellátja az ehhez kapcsolódó tervezési, szervezési és ellenőrzési feladatokat, gondoskodik az élelmezési anyagok naprakész nyilvántartásának vezetéséről. Felelős a főzőkonyhában előállított ételek minőségéért, mennyiségéért, az ételek kiadásáért. Összehangolja és ellenőrzi a konyhai dolgozók tevékenységét, étlapot állít össze. Összeállítja a nyersanyagszükségletet, gondoskodik azok beszerzéséről, a megkötött szerződések szerint. Nyilvántartja és ellenőrzi a raktárkészletet, elkészíti a nyersanyagkiszabást. Felelős a Mezőkeresztes Városi Konyha élelmiszer biztonságáért, a konyha rendeltetésszerű működéséért. Betartja és betartatja a HACCP, a közegészségügyi, járványügyi és egyéb vonatkozó jogszabályokat, előírásokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Felsőfokú képesítés, szakirányú felsőfokú végzettség vagy szakirányú felsőfokú szakképesítés,
 •         szakirányú szakmai gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •         büntetlen előélet
 •         cselekvőképesség
 •         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         önkormányzati és/vagy köznevelési intézményben eltöltött szakmai szakirányú vezetői gyakorlat
 •         helyismerettel rendelkezés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         szakmai önéletrajz
 •         iskolai végzettséget igazoló dokumentumok
 •         az intézmény vezetésére vonatkozó helyzetelemzés és vezetői program
 •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét, és hogy, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 •         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul
 •         nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 •         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti
 •         nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testület ülésén a pályázattal összefüggő előterjesztés tárgyalását nyílt vagy zárt ülés keretében kéri lebonyolítani

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szombati Csaba Gábor jegyző nyújt, a 06-49/530-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Mezőkeresztes Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3441 Mezőkeresztes, Dózsa György utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKR/161/2018. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
 •         Személyesen: Majoros János polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György utca 30. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt az érvényes pályázatokról a 2018. március végén tartandó rendes ülésén. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezokeresztes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

******************************************************************************************************************************************

Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsőde

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3441 Mezőkeresztes, Szentistváni utca 74.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályban meghatározott óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Felsőfokú képesítés, óvodapeadagógus,
 •         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus. büntetlen előélet, szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Domján Attiláné nyújt, a +3649/331282 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (3441 Mezőkeresztes, József Attila utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 404/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         mezokeresztes.hu – 2017. szeptember 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

*********************************************************

*********************************************************

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet

KONYHAI KISEGÍTŐ

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jellege: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha, 3441 Mezőkeresztes, Összekötő utca 28.

A munkakörbe tartozó feladatok: konyhai kisegítői feladatok ellátása

Illetmény: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

 • 8 általános,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okirat másolata,
 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy igazolás az igénylésről)

A munkakör 2017. október 1-jétől tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 25.

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton (3441 Mezőkeresztes, Összekötő u. 28. Tóthné Nógrádi Judit megbízott intézményvezetőnek címezve), vagy
 • személyesen

Egyéb információk: A pályázók közül 2 fő kerül felvételre. a pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.

 

 

Melléklet a 66/2017. (IV.27.)  számú Képviselő-testületi határozathoz

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha

vezetői beosztás ellátására

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2017. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig).

 A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye  Mezőkeresztes, Összekötő u. 28.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti és irányítja Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha munkáját, ellátja az ehhez kapcsolódó tervezési, szervezési és ellenőrzési feladatokat, gondoskodik az élelmezési anyagok naprakész nyilvántartásának vezetéséről.  Felelős a főzőkonyhában előállított ételek minőségéért, mennyiségéért, az ételek  kiadásáért.  Összehangolja és ellenőrzi a konyhai dolgozók tevékenységét, étlapot állít össze. Összeállítja a nyersanyagszükségletet, gondoskodik azok beszerzéséről, a megkötött szerződések szerint. Nyilvántartja és ellenőrzi a raktárkészletet, elkészíti a nyersanyagkiszabást. Felelős a Mezőkeresztes Városi Konyha élelmiszer biztonságáért, a konyha rendeltetésszerű működéséért. Betartja és betartatja a HACCP, a közegészségügyi, járványügyi és egyéb vonatkozó jogszabályokat, előírásokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), valamint a 77/1993.(V.12.) Korm. Rend. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett,
 • szakirányú felsőfokú végzettség vagy szakirányú felsőfokú szakképesítés,
 • öt éves igazolt, szakirányú szakmai gyakorlat,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret és gyakorlat,
 • három hónap próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzati és/vagy köznevelési intézményben eltöltött szakmai szakirányú vezetői gyakorlat
 • helyismerettel rendelkezés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó helyzetelemzés és vezetői program,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét, és hogy, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti,
 • nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testület ülésén a pályázattal összefüggő előterjesztés tárgyalását nyílt vagy zárt ülés keretében kéri lebonyolítani.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

Az álláspályázat  benyújtható: 2017. július 31-ig

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton a pályázatnak Mezőkeresztes Város Önkormányzat címére történő megküldésével (3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.)
 • személyesen Majoros János polgármesternél (3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.)

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt az érvényes pályázatokról a 2017. augusztusban tartandó ülésén.

A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

www.mezokeresztes.hu

www.kozigallas.gov.hu

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző nyújt a 49/530-100-as telefonszámon.

************************************************************************

Melléklet a 67/2017. (IV.27.)  számú Képviselő-testületi határozathoz

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján a Tahy Olga Városi Könyvtár könyvtárvezetői állás betöltésére pályázatot hirdet.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 2017. szeptember 1-től határozatlan időre szól.

Foglakoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2017. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig).

Betöltendő munkakör: könyvtárvezető

A munkavégzés helye: Mezőkeresztes (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Összekötő u. 28

A munkakörrel, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

könyvtárvezetői feladatok ellátása,

 • felel az intézmény hatékony és törvényes működéséért,
 • szervezi, irányítja az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét.

Alapilletmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

 

Vezetői pótlék: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet (és nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt);
 • tizennyolcadik életév betöltése;
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
 • szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség vagy
 • nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga vagy
 • főiskolai könyvtárosi képzettség
 • a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy fent megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • könyvtárban és közművelődési intézményben eltöltött vezetői gyakorlat;
 • helyismerettel rendelkezés

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát;
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programot;
 • az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben kezeléséhez hozzájárul.

Az álláspályázat  benyújtható: 2017. július 31-ig

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázat 1 eredeti példányának a Mezőkeresztes Város Önkormányzata (3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.) címére történő megküldésével vagy személyesen, Majoros János polgármesternek benyújtva (3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat kiírója fenntartja a jogot pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának.

 A pályázati kiírás közzétételének helye:

www.mezokeresztes.hu

www.kozigallas.gov.hu

 

*****************************************************************************************

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.01-2022.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3441 Mezőkeresztes, József A. utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség, pedagógusi szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, közoktatási vezető végzettség,
 • Óvodapedagógus munkakörben szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Helyismerettel rendelkezés
 • Vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program, rövid- és középtávú fejlesztési elképzelésekkel
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes anyagainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt bizottsági és képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásához hozzájárul
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző nyújt, a 06-49/530-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mezőkeresztes Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2338/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
 • Elektronikus úton Majoros János polgármester részére a polgarmester@mezokeresztes.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Majoros János polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. utca 30. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • mezokeresztes.hu
 • Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.